۱۳۹۰/۰۱/۱۱

خطر بروز سونامی نمک در پارک ملی دریاچه اورمیه

خطر بروز سونامی نمک در پارک ملی دریاچه اورمیه
کارشناسان وضعیت دریاچه اورمیه  (National Park Lake Urmia) را در سال 90 بحرانی ارزیابی کرده و احتمال خطر بروز سونامی نمک را پیش بینی می کنند و این درحالیست که پارک ملی دریاچه اورمیه همچنان گرفتار جلسات غیر تخصصی است.
به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، وضعیت دریاچه اورمیه در حالی به سوی بحرانی تر شدن می رود که در خصوص ابعاد این بحران زیست محیطی توسط نخبگان، دانشگاهیان و علما هشدارهای زیادی داده شده است.
علیرغم تمامی این تاکیدات و نگرانی ها بسیاری از سازمان هایی که مسئولیت رسیدگی به وضعیت این دریاچه را دارند دچار روزمرگی شده و با تشکیل جلسات و همایش های بی نتیجه وقت هدر می دهند.
وزارت نیرو از جمله سازمان هایی است که با اتلاف زمان و انرژی در سال 89 نزدیک به چهار میلیارد ریال برای برگزاری همایش ها هزینه کرده در حالیکه این رقم می توانست با همکاری افراد متخصص جلوی بحرانی تر شدن اوضاع دریاچه اورمیه را بگیرد.
پیش بینی های کارشناسان حکایت از آن دارد که میزان بارش در سال جاری در حوزه آبخیز دریاچه اورمیه کاهش چشمگیری خواهد داشت و با توجه به افزایش دمای این حوزه، میزان تبخیر آب دریاچه اورمیه افزایش می یابد.
با در نظر گرفتن کاهش آب های ورودی به علت احداث سازه های انسانی، این دریاچه در سال 90 در بحرانی ترین وضعیت خود قرار خواهد گرفت.
سازمان های متعددی در طی سال های گذشته قول اقدامات سریع از جمله آب رسانی ،اصلاح الگوی کشت، بارور سازی ابرها و .... داده اند اما بررسی شرایط نشان می دهد که برخی از این اقدامات حتی شروع نشده اند.
وضعیت پارک ملی دریاجه اورمیه   (National Park Lake Urmia) در حالی به سوی بحرانی تر شدن می رود که در خصوص ابعاد این بحران زیست محیطی، توسط نخبگان، دانشگاهیان و علما هشدارهای زیادی داده شده که نمونه بارز آن تاکیدات آیت الله مجتهد شبستری امام جمعه تبریز بود اما متاسفانه مسئولان ذی ربط بی توجهی نشان دادند و سعی کردند با دستور دادن برگزاری جلسات بی نتیجه غیر تخصصی، آمارسازی و ... موضوع را حل کنند.
به عقیده کارشناسان خشک شدن دریاچه اورمیه بر روی زندگی روز مره ساکنان مناطق غربی کشور تاثیر مستقیم دارد و در صورت ادامه یافتن شرایط فعلی بدون شک شاهد سونامی نمک، خشک شدن مناطق کشاورزی، شیوع بیماری های مختلف در این منطقه خواهیم بود.
انتظار می رود با توجه به شرایط ویژه فعلی شهروندان مسئولان پیگیر جدی موضوع احیا دریاچه اورمیه باشند و با تمام وجود و به وسیله ای که می توانند به احیای دریاچه کمک کنند.
شهروندان باید به یاد داشته باشند که در صورت از دست دادن این سرمایه خدادی در طول آینده باید پاسخگوی فرزندان خود باشند.
حل این مسئله نیازمند تکنولوژی های جدید بوده و دنیا در روش های جدید باروری ابرها پیشرفت های چشمگیری داشته و به کمک این روش ها می توان این مشکل را مدیریت کرد.
در حال حاضر به کمک تیمی از نخبگان و اساتید دانشگاه تبریز، امکان بومی سازی این تکنولوژی فراهم شده و با استفاده از این روش ها در کوتاهترین زمان ممکن و با تامین سه تا پنج میلیارد متر مکعب آب برای این حوزه می توان مشکل را مدیریت کرد که در این خصوص کارشناسان و متخصصان تبریزی پیشنهادی تقدیم وزارت نیرو شده است.
در طول سالهای گذشته در مقاطع مختلف مثل نهضت مشروطه، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، دوران سازندگی و ... کشور با مشکلات و چالش های مختلفی مواجه بوده که در بیشتر موارد با حضور مردم و استفاده از فکر و خلاقیت جوانان، توانسته ایم چالش ها را مدیریت کنیم که نمونه بارز این حضور ها جنگ تحمیلی است.
انتظار می رود که مسئولان با اعتماد دوباره به جوانان و نخبگان و ایجاد فرصت دوباره برای حضور آنها امکان مدیریت وضعیت فعلی را به آنها بدهند.
مطمئنا مدیریت این بحران طبیعی به کمک نخبگان می تواند الگوی مناسبی برای آینده باشد.
در نهایت امیدواریم در سال آتی مردم و مسئولان از برخورد احساسی، سیاسی و غیر تخصصی با موضوع دریاچه ارومیه  (Urmiye Gölü) پرهیز کنند و اجازه دهند این موضوع توسط متخصصان و نخبگان مدیریت شود.
--------------------------------------------------------------------
رضا کهولی - مسئول مرکز نخبگان شهید فهمیده غرب کشور
منبع خبر:
http://tinyurl.com/64ccldo

National Park and Preserve Lake Urmia

National Park and Preserve Lake Urmia
The Turkish  names of patterns and morphology of Islands Lake Urmia
1 - Lake Urmia  Islands names or simple (Anqit) or with suffix  (gemichilar) or are compound (Yassy Yaghly Qara) ּ
2 - the official record and the state of many names (in cases with names imposed farsi replacement have not been) wrong and sometimes completely fabricated  ּ For example, maps and publications of government, Ameh jnlr that kind of lizard is a form Amojanlar, Golehyen that Waterfow Kakayy has the form Govlayan , ּּּּ recorded ּ
3 - words used in naming Islands Lake Urmia can be formed words indicates the type of (islands, mountains, rocks, hills, valleys and ּּּּ) (Urotoponym), paints, called tribes The Turkish (Aytnotoponym), animals (Zovrotoponym ), plants (Fytotoponym), and describing the shape and size and ּּּ and finally some abstract concepts can be divided into ּ
4 - some names from the names of persons (Antrotoponym) have been ּ three of these names The Turkish latter also have: Osman Yumrughu Kazym Khan Dashy = Qyrkhlar = Ayydyr, Ahmad Dashy = Qalkhanlu, Abylqasym Dashy = Bayraqlu ּ two names Ali Mirza and Amojanlar Antrutupunym not and fixation are incorrect ּ correct form respectively are Ala mazraeh and Ameh  Jnlar ּ
5 - many names have multiple meanings and they can be in two or more groups such as these could fit ּ Bouzja  which means chicken with long foot and the gray area has no vegetation ּ
6 - There are a few names and meanings of their morphology or in need of further reflection that the end of this post were brought ּ
7 - The Turkish also used the names suffixes are seen below:
- Lee (lou): relativism or equivalent holders ּ "Aoulous " The Turkish in the western Mongols. After the group name is a means to create and people. In the name Bayraqly, Qalkhanly, Bayatly, Bazeh kouly, Boujaqly, Chayyrly, Danaly, Samanly, Qanqly (Qanly) Qourshaqly, Yaghly (Ayagly?) Kengarly, Kouleh koly,  Yapaqly, Yarmaqly, Yanyqly, Qyrnaly, Touppouzlou
- Ja (Jeh): the suffix of aggravation and state  adverb Aghja, Bouzja, Qaraja, Qaynarja, Qyzylja, Gouyjeh, Saryja
- Lyja( lou +jeh): Dashlyja, Douzlouja, Sakhlyja, Qapaqlyja, Qyplyja
- - Lar (Ler): Total suffix Tourklar, Qyrkhlar, Douqqouzlar, Qamchylar, Gemychy Lar
- Jaly (jeh+ Lou): Qoushajaly
- Jyq (Jyk):Adajyg.Afsharjyg. Iyspyrjyk.Qayajyq
 -Aq(Ak): Syghinjaq. Sanjaq. Dylehk. Qapsaq. bezehK, Tapdaq, Qapaqly, Yapaq                                                                                                                                                        
- Ayq: Yanyq
-Ma(Meh): Barynma,Touereh meh
-Chy :Gemechy.Gamchylar
   Yt:(yad): Umud (Um + uot), Anqyt (Anq + yat)
- Soun: Toukhsoun (Toukh + Soun)
- Qan (gan): (place, Yyr, land): Yarylghan, Chalaghan
- Qan (yen):  suffix of subject repeater operation ּ Gouleh yen, Soumourqan
- Qa(geh) : Goutourgeh (Goutour +geh)
- Yen: Sayyn (Say + yen)
- L: Keychl (Keycheh + L) (bald Turkish word that has entered the farsi language)
- Lyq: Arpalyq
- Cheh: Tsghyr suffix. Choumcheh
- j: Dynj (Dyn +j)
- Man: suffix intensity and originality ּ Yalman (Yal + man)
- Daq (Deck): Tapdaq
- Maz: Qoush Qounmaz
- Laq: Qashqalaq (Qashqa +Laq )
- Tyn:Altyn (Al + Tyn)
- Jen: Ameh Jen
- ּּּּּּּּּּּ
Names to determine the type

Names The Turkish Islands Lake Urmia, generally with the  Turkish words Ada (island), Yarym Ada (peninsula), Dagh (Mountain), Qaya (rock), Dash(stone), hills and valleys come. the words Yuxarı, urta, Ashaghy , Bouyouk, Kychyk  to compare Islands position is used ּ
Examples of names of Islands:
- Hill [Dapeh]: a  Turkish word  also means above or to part the hair ,peak of Mountain ּ from Toupou - Toup, Toupeh, Dapeh ( the same basis with Toupl, Toupouq,Toupouz ּּּTurkish Contemporary) ּ farsi also entered ּ some morphology of its common words between the languages of  Altai and Uralic and  Indo-European  have  accounts ּ
- Dash [Tash]: In addition to geographical names in rock, plain and significant open areas will also ּ
- Dareh: a Turkish word also means where accumulation of water between the loudness or mountain ּ root  of Dermak ( TER,TEYR, DYR.TYR) means gathering, together bringing ּ the same basis  with Daryz (depending on grain harvest started), darehneh ( small basket for ripe fruit), dareh nak  (within the product picking), Drnk (Assembly and Association), Dargy (Journal  and series), Targy (tablecloth), Dargaz ( sword grass germination), Derleh Mek (collected), Darmeh (selection) Dargeh (category), and Doryn (depth) and shape ּּּ reap into the farsi language has been ּ
- Qapsaq: dry soil and pot after rain ּ
- Qaya [Qyeh]: rock, large rocks and some high mountain ּ
- Gedyk: pass of  mountain ,mountain. snow mountains , gap, gap, crossing the mountainous ּgeoudeh k  a clan name is The Turkish in Azerbaijan ּ (Koullouk hill shape is wrong )
- Sngyr: The Turk  in the old meaning of mountains, hills, Cape Mount, end of wall and corner ּ shaped of fortification  farsi entered ּ
Animals (Aylkhylar )
Lake Urmia (Urmu Goulou) lake internal Azerbaijan and largest lake Azerbaijan and Iran ּ Protected Area and National Park Lake Urmia consists of 102 islands big and small is the most important of which are Qouyoun Daghy Adasy, Ayshshk Daghy. Ayspyr Adasy, Dyleh K Adasy and Douqqouz Adalar (nine islands where the birds laying) ּLake Urmia in the field of ecology, 27 mammal, 212 bird species, 41 reptile species, seven species of amphibians and 26 species of fish are:
Birds:
So far, 186 native migratory birds in the National Park Lake Urmia. Lake Urmia has been identified ּ We reproductive largest flamingo colonies in Iran and also white and habitat Plykan overwintering aquatic birds, especially large groups of Aourdk, swan, birds foot is long. Samples from other birds in the National Park or Lake Urmia ecological areas include: Baghry Qara (Baqryqreh, Sang shekanak) Bouyourtou (Magh), Qouzghoun (crow), Qarqa (Qaraqarqa, Alaqarqa, Doulash, ּּּּ), Ary Qapan (Sabzqba) Qajyr (eagle), Qajleh (Kshgrk) Sakhsaghan (swallow, swallow is a Turkish  word), Gouyjeh Qargha (Dark blue), Gouleh yen (Kakayy), sauna ( wild male duck), goose , Anqyt, Al Qoushaqly , Qaghayy (Marty), Qyrlanqych (a kind of swallow), Qaranqoush - Qeh yleh designs (Swallow), Kklyk (partridge), Syghyrchyn (dole), types of hawk (Doughan, Sounqour, Shounqar, Qyrghy, Qizil Qoush. El Qoushou, Aouchou Qoush, Lachin, Trlan, ּּּ), Palanly Qajyr (buzzard), Sari Asma, Dyrmashyq, Syrcheh (sparrows),Alajaqanat (Finch), Aoutleh yen, Chaly Qoushou, Qamyshchyn, Bashdan Qara , Touyqar, Aghaj Dalan - Aghaj Qakhan (Woodpecker) , Bayqoushlar, Papaghan (parrots), Gouvarchynlar (pigeons), Atmaja, Qartal (= Qaraqoush) Chaqyr, Qashyqchy, Qazalaq (warbler), Qashqalaq (a kind of duck), Sandvach (nightingale), Choumchouq (Canary), Byldyrchyn, Yarasa - Gyjeh Qoushou (bat), Qalynja (dove), Chaqyr ( type of hawk) ּּּ
Invertebrate Gun:
The most important invertebrate lake, called Urmia marine that is named (Artemia Urmiana) ּ this creature was a kind of salt water shrimp endemic, food supply, many important species of birds (flamingo) is.
Mammals:
Two types of mammal Islands National Park east of Lake Urmia, the two Gmelini - Ovis Orientalis Gmelini Islands Qouyoun dagy. Ayspyr and Mesopotamia and fallow deer - Dama Mesopotamica)in the Ayshshk Dagy Island  form. Unfortunately, the victim of two mammalian conspiracy Western colonialism and PanIranist have been named for the deer and sheep in Mesopotamia and Eastern Armenian ewe and Deer of  Iran has changed ּ
Reptiles:
Lake Urmia National Park kinds of reptiles such as lizard, sun worshiper, lizerd including Krtnkleh (the word is essentially composed of two components Kltn means lizard mass and chlorine, meaning lizard), Ameh Jen, Qayaqapan,Ughlan Youldashy, Qyz Boughan ּּּ ) and various poisonous snakes and half are found in toxic Aylanlar ּ
Examples of names of Islands:
The Turkish names of animals that have been left Islands of  Lake Urmia: Anqyt, Pakhlan (flamingo), Qoutan (Plykan), hawk (bird); Chalaghan (vulture), Dana (calf), Dlyjeh, Ayshshk (donkey), Qouyoun (sheep) , Ameh Jen (lizard), Gouleh yen (Kakayy) Bouzja (chicken with long foot) Hounou, Qashqaly, Qamchy ּּּּ The abundance of names of birds is of interest ּ substantially, probably due to the richness of  Turkish language is the name of the majority of birds in the farsi The Turkish has also: stork, goose, duck, swan, sparrow hawk (Qyrghy), parts (Byldyrchyn) Dlyjeh, Balaban, Changar, Yaloueh, Senqer (Sounqour), hawk, Draj (Touraj), Tarlan (Trlan, Shahbaz) Trmtay (Touroumtay), Lachin, Sargpeh, Ashqr, Snjary (Sanjar, Sanjar, a kind of eagle), Crane (Dourna), pheasant, grouse (Baghry Qara), Dal, Cochrane, Changer, plover, Pashlk (Pashalyq), blackbird (Touyqar - Touraqay), Baklan(flamingo), sauna, swallow hawk ּּּ addition, Qouyoun, ּּּּּ Ayshshk and other animals used such names are:
-Anqyt (Anqout, Anqourt, Anqyr ּ in the form of the old Turkish also Hanqyt, ּּּ): a kind of duck or goose and duck red indicator, such as Anqyt and can be domesticated ּ separate person stupid, violent  ּ
- Ameh Jen: a kind of lizard (Klten, Kler, Klez) ּ with words Ameh Mac (sufferl, toil), Ameh K (suffering , trouble. work), Ameh Kleh Mak (strife and all fours move children on land), Ameh Namakt (with difficulty to where the arrival and going), Ameh Nadyrmk (exhaust), ּּּ is basis on the word Ameh Jen in Turkiyeh (eg Bypazary) there is emecen on the same shape and meaning ּ is written as mistake  the name "Amoujanlar"  ּ similar situation Baba Jan Chay in  North of Azerbaijan . Bay Byjan actually  the bands name is taken Dadeh Qourqoud ּ
- Aouhoun: = Hounou? ּ Hounou = mosquito (Aghjaqanat, Syvery Synk, Dytdyly, Myghmygha, Mylchak, ּּּ)
- Bouzja: Chicken with long foot, plover ּ
-Pakhlan: Flamingo (Hovasyl ) ּ local accent Pakhlan, in other Turkish languages Baqlan, Backley, Baghlan ּ bird like Anqout or wildfow has been entered  into the farsi language  ּ the coast of Lake Urmia, Mud Lake, also Pakhlan - Poukhou call:(Pkhlm Poukhou ) ּ
- Chalaghan (Chalaya, Chalaghay): vulture (Alyjy Qoush), bird hunting larger sparrow hawk (sparrow hawk the word is still in Turkish) ּ word with the Turkish words also agile, Challenge, cover, ּּ  entered farsi language are in the  same basisּ
- Dlyjh: a kind of hawk and Fulcrum (Doughan) small and thin with long wings and tail mottled ּ types like Chayyr Dlyjeh, Bouzqyr Dlyjeh, Gouyjeh Dlyjeh, Dlyjeh Doughan and ּּּּ ּ word has been entered the farsi language too ּ
- Qoutan: Plykan ּ types are with Agh Qoutan Qoush,  Kychyk Qvtan Qoush. Tapeh Ly Qoutan Qoush ּ
- Gouleh yen: a kind of duck (Kakayy) ּ form of writing is wrong Goulayan ּ
- Qashqalaq: a kind of duck ּ
- Qamchylar: horsewhip means  also Qamchy means scourge and wood  that  the "Qam" s . Clerics "Shaman" with that they are strike on the drums on the Turks and Mogouls  religious ceremony
Plants, algae:
Islands and wetlands and swamps around Lake Urmia subsequent ּ steppes are ecologically Lake Urmia basin 546 species, about 149 genera and 55 families are recognized. The main plant communities include: water-friendly plants Hydrophtic), salt-friendly plants Halophytic), sand-friendly plants pseammaphytic) and plant drought  Xerophytic) ּ These can be made of two parts:
1 Trees and shrubs: The leaves contain needle-like Ardyj (mountain cedar) and wide leaf such as Dash Aghaj (Daghdaghan that is the Turkish word too), Yymyshan (hawthorn) and ...
2 forage plants: includes grasses, Thyme,Darmneh  ( Darmneh is also the Turkish word), grass (Uot ,Gouy , Alyshan, Boulaq Otto, Dlyjh Otto, Alaghy, Ayshshk Qoulaghy, Jygh, Sou  Bybry, Choul Otto, ּּּ) , Kklyk Otto (Kakouty, this is a Turkish word), and iris ....
Lake Urmia also includes 12 kinds of green algae and blue Salt friendly that is created based food chain altogether.
Examples of names of islands: in addition Arpa, Saman and ּּּ samples can count the following:
Touppouzlou: Touppouz = Grz Toupouzlou = plants thorny (acanthus, poppy, ּּּ) ּ Toupouz  form Deboussy  is entered the Arabic language also this is from root ball Turkish  also means round and round ּ word ball has been entered  into the farsi language too ּ (ball game, will the ball, bolt, Toupydan, ּּּ)
Chayyr: river water intake and water plant in the resignation from the word go ּ The Turkish Tea (river)
Soumourqan: the plant long, thin and hairy and helpful people at the heart medicine ּ
Qapaqlyja: popular-herbal medicine good for stomach ּ
Qoush Qounmazk: a kind of thorn in the popular medicine ashes put it on the wound ּ
Yapaqly: floral, Golestan
Colors and Metals:
Name colors and color words used include : Agh, AL, Bouz, Qara, gouy, Qizil, Qashqa, Ala and metals Demir,Altyn ּ
Examples of names of Islands:
- Agh [Aq]: In addition to white, low number and low density, the names of the mountain means long and high, the names of the castle means small and lacking in names of persons significant respect (Sayqyn) and the names of the phenomena of water means drinking water gives ּ
- Aghja: [Aq. Aghja.Aqja. Aghjeh.Aqjeh]: to be inclined of white (Aqhymtyl)
- [Altoun]: Altyn gold and red. Root "Al" means red. Equivalents "Ulan" Mogoul.
- Bouz [Bz]: In addition to gray and light earth, in the geographic names Uor means, without the plant and lack of vegetation makes ּ
- Toukhsoun: (Toukh +Soun ) means opaque color (Toukh and Toutqoun Bouyaly) ּ
- Sari [Sarah]: In addition to yellow, the geographic names mean plain smooth field (Douzeh Nlyk. douz, Choul, Alan) the ּ same basis, Saryjlou: "Sari + Ja + Ly = Sari + Jeh + Lou." And or "Sari + Jalou=Sary+ Chaly  " means plant and branches yellow ּ
- Qara [Qra. Khreh . Qareh,:) black,accomulated,strong and bushy.                                                                                                                                                                                                        _Qashqa:at the name of  duck  Qashqalaq ּ white face or forehead (usually horses) ּ
- Qizil [Qzl]: Red.
Tribes:
The Turkish  names of tribes and ethnic groups used in the Urmia Islands  include: Myrkyt, Tourklr, Afshar, Bayat (Bayat), Qanqly, Kngrly (Kngrlou) Danaly (Danalou) Ayspyr, Bayyndyr (Bayndr) Chalaghan, Arpa, Qarly ( Qarlyq) ּ these names include The Turkish Ancient (Qanqly - Kngrly, Qarlyq), The Turks of old (Afshar ּּ) and Turks median (Bayyndyr, ּּּ) is ּ names related to the Turks Middle further period of Mogoul and Ilkhaniyan ּ (rulers primary the government of Ilkhany who founded Azrbayjan, although they were  Mogouls, but this time the course entirely in government and Turkish  also has become Zrbayjany) ּ
Examples of names of Islands:
- Arpa: Name one of the tribes of the Ilkhany (Arpaqaaoun) ּ
- Afshar [Afshar.Avshar. Avoushar.Uvshar]: one of 24 tribal Turkishs  Ughouz  , Shakhe Bouz  Uokh ( Grey shaft ). Meanings collector. Coordinator. Alacrity. Overseer. Resourceful. Obedient. Helpful. Or who loves hunting and is skilled in it and ....
- Bayyndyr [Bayndr]: prosperity, abundance of excess working separate
-: The Turkish word "The Trk=Tourk" Name of the national's largest ethnic group, meaning strength. Power. Courage. Person and adult course and become strong and was to reach the youth and beauty.
- Chalaghan (Chala + Ghan): The sense of place of residence clan is leave Chala - Chla  (from Qbchaqha) ּ places many called the tribes in Azrbayjan and Tourkyeh is available (Chalakndy, Chal Tapeh ,Chal Dash,Chal Daq, ּּ) ּ  around Lake Urmia to numerous tribes, namely geography Qbchaq The Turkish even called Qpchaq and their predecessors (Koumanha) are available ּ
- Danaly [Danalou]: The Turkish clan name meaning calf two-year-old owner of the registration form ּ Dneh Lee is wrong ּ
- Qanly [Qanqly, Qanlou, Qany]: is  means wheel and gear wooden carrouselּ named tribe of ancient Turkish also that the Turkish anecdotes,arecausing the wheel and the cart  ּ as another word Kngrly (Kngrlou) in which - you (meaning people ) instead of - Lee sits: Qanq =Kng (Qanqaly= Qanq+Ly=Qanq+Ar =Kng+Ar=Kngr) ּ
- Kngrly: Kngrlouha the ancient Turkish also that the century five AD in Azrbayjan have resided ּ government Msafryan or Salarylr (Kngrlou) and the Khanate of Nakhichevan by the clan was founded ּ today in addition Azrbayjan West, an important part of Turkishs sections Azrbayjany from  Tehran  Province has root  Kngrlouyy ּ
- Myrkyt [Mrkyd]: According to a clan Altayystha TheTurk and the Mogoul Rashydaldyn ּ around Lake Urmia Historical geographic names, various Mogoulian tribes and called themselves Mogouls and there is (Myghylly in Yykn)
- Qarlouq = Qarlq = Qrlq: Qarlouqha whose name means snow mass is one of the tribes within the Union = The Turks  Gook were  Gook Turks and the Turkish ancient history, including the Gook Turk also fell in the state Turkish also Gook. Toppled the government to make Turkish  also Tourgysh =Trksh . Khaghani founder Government Basmyl = Bsml and Qarakhanyan government have played an important role. Qarlyq in morphology - word Qrlq Qarly Qarmaq of origin (root words Qarma. Qaryshyq. Qaryshmaq ... today) means mixing and mixing and combination of tribes has been suggested.
Abstract concepts:
Samples Islands names:
- Umoud: farsi form of hope has entered the infinitive ּ Ummaq ּ
- Barynma: take shelter and protected
-  Toureh meh: The Rise, incidence, appearance, phenomenon, derivatives and products, and generation and their descendants ּ
- Dyleh K: origin of aspire ּ Dyleh Mc ּ
- Dynj: quiet, comfortable, comfortable, relaxed, farsi has been entered (Denj) ּ at the same basis  with words Dynjeh Lmak, Dynmk, Dyngyn, Dynleh Namk
- Sakhlou  [Sakhly]: Reserved, secret, secret, secretly kept in place, maintenance of military forces, garrison (Sakhlaghou) ּat the same basis  with Sakhlamaq, Sakhlanbaj, ּּּ
- Sayyn [Sayyn]: beautiful, valuable and important outstanding, prominent, respectable.
- Syghynaq: shelter, also equivalent Balyq at the old Turkish   (Balyqlou , meaning the city, taking refuge in the castle and place) infinitive of  Syghynmaq (to shelter, Altja) ּ at the same basis with Syghmaq, Syghyshmaq (Gnjydn) Syghynmachy (refugee)
- Qoushajaly: augur ill
- Mangi Dash  [Bngy, Bngou, Mngou, Mnqgou, Myngeh]: eternal, eternal, infinite, (Mangi Sou  =water  life,Mangi Tannery = living God, Myng•h Byrty = Khodadad, Tannery Uoyrdy) ּ in the name of Jalal al-Din Myngeh Byrty  is written wrong Mnkbrny  ּ
- Yanyqly: Yanyq = burned and burned color = Yanyqly suffered pain, familiar
Shape,size and location:
The following words to describe islands and rocks are used: Yassy, Yarym, Yarmaqly, Chaat, Qyrnaly, Qyplyja, Boujaqly, Youmrou, Choumcheh, Eriy, Yykeh, Qaba, Tak, Yalqyz, Susa, Qoushajaly, Yalman, ּּּ
Examples of names of Islands :
Tapdaq: short intervals where the animals grazing there ּ (Teyz Teyz  Utarylan Yyr), the infinitive Taptamaq, Taptalamaq
Choumcheh: ( Chvm +Che) skimmer, at the same basis with  Choumlk (Choum + Lak) Daisy rock ּ  by Chomcheh  shaped entered into farsi  ּ
Chanaq [Chnaq]: within. Bowl. Cups, plates deep is  entered into the farsi language . "Chanaq Antyn" means the satellite antenna is (Dysh) . Chanaqchy the  Turkish  clan name  in Azerbaijan ּ
Shousha: long and sharp, peak of the Mountain  ּ six variants Shysh means skewer (Bouyouk Shysh  Tapeh Daghy in the northern Azerbaijan)
Qyplyja: Migration pots for boiling water  ּ
Kouleh Kly : Location wind , rapid
Mnjq [Mynjyq. Bnjq. Bounjouq. Mounjouq]: grains of precious stones. Such seeds (as well as Nakhon Shirk ...) which flags (Toughha) the Turkish beliefs also to avoid touching the eyes closed could be a horse tail. Flags that have that precious stones or seeds were. (Words of the Turkish flag and Tough mended) Name of the Father Atylla Turks of Huns.
Yarmaq: (Split Mountain and the earth) and a half, coins and money at the same basis with Yara ,Yary, and Yarym ּּּ
Yarylghan (Yarghan): bluff, resignation valley, river failures (Chyoureh Sy Syldyrymly, Erie Uzon Dareh)
Yalman:Yal + Mann: sharp and naked, uphill, downhill mountain ridge means ּ chest mountains, mountain, hill, local head high and at the same basis  with ּּ  Yalyn
Bezeh Kli: Bezeh + K + Li ּ inflorescence, the arrangement has made ornament ּthe Turkish word Bazak has entered in the farsi  ּ
 Hydrounym Lar and  ּּּּּ
Qaynarja [Ghynrjeh]: spontaneous groundwater. The infinitive "Qaynamaq" (bubble)
Goutourgeh: (Goutour +Geh) just by atmospheric water moat (Toukmeh Tourpaqdan Qayyrylan Arkh)
Qala [Peak. Castle]: village and  rural and township from the Turkish root "Qalqa" means shield. guard. fold. stronghold or fort. fortification. fortress and castle, and advocacy and defensive factors. Guard. Is a gathering place for troops. Qalqa the root of the word "Qalkhan" The Turkish  (shield) is also form later today "Qala" has found that besides "Castle" in the Arabic form of "good" "general" and "Kalat" in farsi language has been entered Qala the infinitive of QalamaQ in Turkish means to be accumulate together and...although fortress of Arabic Qale means to pick.
Kand = village
Research : Mehran Baharli
Translator : Umid Urmulu

۱۳۹۰/۰۱/۱۰

بایرام گوروشو – دعوت به حرکت محیط زیستی نمادین برای نجات دریاچه اورمیه

بایرام گوروشو – دعوت به حرکت محیط زیستی نمادین برای نجات دریاچه اورمیه
برای نجات دریاچه اورمیه
13 فروردین
وعده دیدار:
ساعت 15:30 پل آجی چای تبریز
ساعت 17:00 ائللر باغی – حووض باشی شهر اورمیه
حرکت نمادین محیط زیستی ریختن آب به رودخانه

۱۳۹۰/۰۱/۰۸

اوضاع پارک ملی دریاچه اورمیه وخیم‌تر می‌شود

همشهری  : سطح آب دریاچه اورمیه در زمان حاضر نسبت به سال قبل در همین زمان ‪ ۲۷سانتی‌متر پایین‌تر رفته است. پیش‌بینی می‌شود تا 8 سال آینده اثری از دریاچه ارومیه باقی نماند.
کیومرث کلانتری، مدیر کل محیط زیست آزربایجان غربی در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه استان گفت: براثر این کاهش، سطح شوره‌زارهای سواحل دریاچه اورمیه به شدت در حال افزایش است.
وی اضافه کرد: ورودی آب دریاچه ارومیه نیز در همین مدت ‪ ۱/۵میلیارد مترمکعب نسبت به سال قبل کاهش نشان می‌دهد.
کلانتری یادآور شد: به منظور تامین بخشی از آب مورد نیاز دریاچه اورمیه امسال افزون بر ‪ ۸۰۰میلیون مترمکعب ازآب دریاچه پشت سدهای استان به سوی دریاچه رها شدند با اینحال تاثیر چندانی در افزایش سطح آب نداشته است.
وی تاکید کرد: برای رسیدن ارتفاع آب به حد قابل قبول حداقل ‪ ۵/۶میلیارد مترمکعب آب مورد نیاز است، که تامین آن جز با همراهی طبیعت امکان پذیر نیست.
مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی در سال 85 از [کاهش 40 سانتیمتری آب دریاچه اورمیه] خبر داده بود.
به گزارش ایرنا، مدیر کل هواشناسی آزربایجان غربی نیز در این جلسه از کاهش بارندگی در سال جاری خبر داد و گفت: متوسط بارندگی‌های امسال نسبت به سال قبل ‪۱۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
فرخ مطلبی، میزان بارندگی‌های امسال را ‪ ۳۷۴/۹میلی‌متر اعلام کرد و افزود: این میزان نسبت به متوسط طولانی مدت که حدود ‪ ۴۲۰تا ‪ ۴۵۰میلی متر است، کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد.
وی میزان بارندگی‌های سال زراعی جاری را ‪ ۱۶۴/۹میلی متر عنوان کرد و اظهارداشت: این میزان نیز نسبت به سال زراعی قبل از ‪ ۳۴درصد کاهش برخوردار است.
مطلبی، پراکنش بارندگی‌های امسال را نیز نامناسب خواند و گفت: امسال در شمال استان ‪ ۱۷درصد، در مرکز استان ‪ ۲۸درصد و در جنوب ‪ ۳۶درصد نسبت به سال قبل بارندگی کم شده است.
وی افزود: امسال همراه با کاهش بارندگی شاهد، کاهش دمای متوسط استان نیز بودیم، بطوریکه امسال متوسط دما ‪ ۳۰درجه سانتی گراد نسبت به سال قبل کاهش نشان می‌دهد.
با توجه به کاهش بارندگی‌های امسال، لزوم بهره برداری اصولی از آب پشت سدها و منابع زیر زمینی آب مورد بحث و بررسی اعضای ستاد حوادث غیر مترقبه استان قرار گرفت.
 همچنین با توجه به روند روبه کاهش ارتفاع آب دریاچه ارومیه بر لزوم اجرای اقداماتی در سطح ملی و جهانی برای نجات دریاچه اورمیه، به عنوان بزرگترین پهنه آبی ایران و مهمترین زیستگاه بیوسفری جهان تاکید شد.

اورمو(اورمیه)گولونو قورویاق - چئوره قورولتایی

اورمو(اورمیه)گولونو قورویاق
یئر:اورمو(اورمیه)ائلله ر باغی - حووض باشی
چاغ: گه زی گونو (13 بدر)ساعات 17

۱۳۹۰/۰۱/۰۲

Bu Gün Dünyada Su Günüdür - world water day

Hər il 22 mars dünyada unesco Tərəfindən elan olan Dünya Su Günü adlandırılır. Dünya Su Günü 2010 ilində Su Şəhərlər üçün sloqanıla adlandırılıb. Dünya Su Gününün amacı dünya Ulusları və Uluslararası örgütləri Su Sorunalrı yönündə yönləndirməkdir.
Dünya su Günü birinci dəfə 1992 ci ildə önərilibdir.
Bu gün 1993 ci ildə Uluslararası Çevrə Confransında ələ alinibdir.
2010 ci ildə Sü Günü Arı Su, Sağlama dünya üçün sloqanıla anılmışdı. Bu gün haqqında daha bilgi almaq üçün Dünay Su Günü Saytına başa çəkə bilərsiniz.

۱۳۸۹/۱۲/۲۹

پارک ملی دریاچه اورمیه، عروس تشنه آزربایجان

عروس تشنه « سوسوز گلین »
به کودکانی که با دستان کوچک و نوازشگرشان
به «عروس تشنه» شیشه آبی هدیه کردند .
و جوانانیکه از حفظ محیط زیست دفاع میکنند.
بر اساس نظر کارشناسان با خشک شدن دریاچه اورمیه مقدار نمکی که بجای خواهد ماند ، میتواند وجود حیات را در منطقه بشدت به خطر اندازد ! آیا ما در آذربایجان با « دوز سونامی سی» ، «سونامی ی نمک» مواجه هستیم یا خواهیم شد؟ امیدوارم چنین وضعیتی پیش نیاید. بویژه آنکه کودکان ما با کارشان پیام دادند:« قویماریق اورمی سونامی اولا ! » نمیگذاریم اورمیه سونامی بشود! * اودلارا سالدیلار سنی؟من سنین اؤجوندن قورخورام آی، یاش لا قورونو بارابار یاندیران گؤزه ل...ترا به آتشها درافکندند ! من از انتقام تو میترسم! ای ، زیبایی که ترو خشک را با هم میسوزانی!
توضیح:
-«کرم» قهرمان داستان فولکولوریک«اصلی و کرم» است. میتوان آنرا برابر داستان لیلی و مجنون دانست. کرم پسر آذربایجانی ، عاشق «اصلی» یک دختر ارمنی میشود. پدر دختر که یک «کشیش» یا روحانی ارمنی ست مانع بهم رسیدن آنها میباشد. در آخر داستان دلباختگان از آتش عشق شعله ور شده و به خاکستر تبدیل میشوند. متن مجموعه نظم و نثر است.
- سرخ شدن ناگهانی رنگ آبهای دریا چه اورمیه : در مرداد 89 توجه همگان را به خود جلب کرد. هنوزعلت اصلی آن دقیقاً مشخص نشده است.
اوشاقلارا کی بالاجا تومارلییان اللریله
«سوسوز گلینه» بیر شوشه سو هدیه اتدیلر.
و گنج لره کی یاشایش محیطینی قورویورلار.
سوسوز گلین
او آیدین سولاریندا
جوشغون
داغ کیمی آغیر
ماوی دالغالار...
هاردا سولدولار؟
اودلارا سالدیلار سنی؟
من سنین اؤجوندن قورخورام!
سن یاش لا قورونو بارابار یاندیراجاقسان!...
دامارلارین کسیلندن بری
اودلار اودلار اودلار.. 
من سنین اؤجوندن قورخورام!
آی، یاش لا قورونو بارابار یاندیران گؤزه ل!... 
دالغالار!
دالغالار!
نه لره قالدیز
آی، نازلی دوزلی دالغالار؟
شپه لر! شپه لر!
قیزاریب- بوزاران
رنگ آیب – رنگ وره ن
سارلیب-سولان
شپه لر!
نه لره قالدیز
آی!
نازلی
دوزلی
شپه لر؟!
دؤیونن!
دؤیونن!
اؤلوم له
چارپیشیپ -چیرپیشان
اوره گیم
اورمونون گوی گؤز گلینی
آذربایجانین اوره گی!
الوان –الوان گوشلارا
الوان –الوان گوللره
بالیغا آغاجا
حیوانا انسانا
یاشایش دره کیم!
آرتیمیا!
آرتیمیا!
آخ! یالقیز آرتیمیا!
دؤگینن!
دؤگینن!
اؤلوم له
چارپیشیپ چیرپیشنان اوره گیم!
آرتیمیا!
آرتیمیا!
گؤزوم قالار کن دولغون گؤزونده
«کرم» کیمی دوشدوم یانار اودلارا!
اووچودان قاچقین یارالی جیران
مه لدی سولغون ماوی گؤزونده!
سرین سحرین نسیمی تک
دارادیم تئللرین وردیم بیر یانا.
ساری داغلاری کولک باساندا
اریدین اووجومدا قار گوله تک!
هرایین دوشدو قربت ائللره
ئوزگه قوینوندا قریب کورپه تک!
بولوک-بولوک اولار کن
دونان-دونا دولار کن
جیلوه لندین
نه لر اولدون؟
ساری گوندوز سارالار کن
قیزیل کونش قارالار کن
آشیب-داشان چایلارین دا
باتیب-قالخان بیر قوزو تک
مه لر اولدون!
سوزالیبان سولان اولدون!
قارا داشلا دولان اولدون!
شاختا ورموش باغلاریندا
آچیل مامیش سولان اولدون!
بولوک-بولوک اولار کن
دونان-دونا دولار کن
جیلوه لندین
مه لر اولدون! 
................................................
برگردان فارسی:
عروس تشنه
در آن آبهای صاف،
پرطلاطم،
امواج آبی کوه پیکرت...
کجا پژمردند؟
ترا به آتشها درافکندند !
من از انتقام تو میترسم!
تو ترو خشک را با هم خواهی سوزاند!...
بعد از بریدن رگهایت
آتشها آتشها آتشها...
من از انتقام تو میترسم!
ای ، زیبایی که ترو خشک را با هم میسوزانی!
موجها!
موجها!
چه برسرتان آمد
ای
امواج
نازنین و
نمکین؟
خیزابها!
خیزابها!
برنگ سرخ و خاکستری در میایند
رنگ میگیزند و
رنگ پس میدهند
بزردی میگرایند و پژمرده میشوند.
خیزابها!
چه برسرتان آمد
ای !
امواج
نازنین و
نمکین؟
پرطپش و
بی قرار و مضطرب
درگیر
با مرگ!
قلب من!
عروس چشم آبی اورمو
قلب آذربایجان!
برای پرندگان الوان
گلهای رنگارنگ
برای درخت و ماهی
انسان و حیوان
ستون زندگی.
آرتیمیا!
آرتیمیا!
آه! آرتیمیای غریب!
پرطپش و
بی قرار و مضطرب
درگیر
با مرگ!
قلب من!
آرتیمیا!
آرتیمیا!
بهنگامیکه چشم بر دیدهء اشک آلودت دوختم
بسان «کرم» بمیان آتشهای فروزان افتادم.
آهوی زخمی گریزان از صیاد
در مقابل چشمان آبی پرمرده ات ناله کرد!
بمانند نسیم خنک سحرگاهی
گیسوانت را شانه زده به یک سو دادم.
هنگامیکه توفان کوههای زرد را فرا میگرفت
بمانند گلوله برفی در مشتم آب شدی!
فریاد ت درمیان مردمان بیگانه پیچید
بسان فریاد نوزادی در بغل بیگانه ای! 
بهنگامیکه،
تقسیم میشدی،
جلد عوض میکردی،
باشکوه مینمودی.
چه شدی؟
بهنگامیکه
آفتاب زر رنگ میباخت
خورشید طلایی به سیاهی میرفت
در رود خانه های پرآشوبت
بمانند بره ای گیر افتاده
نالان شدی!
رنگ و رو باختی و پژمردی
با سنگهای سیاه پرشدی
در باغهای از سرما سوخته ات
نشکوفته پژمردی.
بهنگامیکه،
تقسیم میشدی،
جلد عوض میکردی،
باشکوه مینمودی.
[از تشنگی ] نالان شدی!
 آ.ائلیار
http://www.oyrenci.com

۱۳۸۹/۱۲/۲۸

پارک ملی دریاچه ی اورمیه و امنیت ملی - تجربه ی آرال

تردیدی نیست که هر پدیده ی اکولوژیک دارای ویژگی های خاص خود است و از همین رو مقایسه ی دو پدیده ی اکولوژیک متفاوت، حتی در صورت داشتن وجوه مشترک متعدد  بایستی بسیار با دقت به انجام برسد و حتی به نظرم از تا حد امکان از تعمیم ها و تشبیه های غیرضروری صرفنظر گردد.
مقاله ای هست نوشته ی اوا رکل (Eva Rakel) که در کتابی با عنوان "مواجهه با تغییرات جهانی محیط زیست" منتشر شده است. اولین توصیه ام به دوستان علاقمند به مطالعه پیرامون مباحث جهانی محیط زیست این است که سعی کنند حتما نگاهی به این کتاب بیندازند. اوا در این فصل از کتاب به بررسی امنیت محیط زیستی در آسیای میانه پرداخته است و به طور عمده پیرامون دریای خزر و دریاچه ی آرال سخن گفته است.
ر این مقاله که جزییاتش در ذیل آمده است بخش کوتاهی هست پیرامون پیامدهای اکولوژیک خشک شدن دریاچه ی آرال شامل:
1- کاهش ارتفاع و حجم آب،
2- برهم خوردن تعادل اقلیمی منطقه از نظر دمایی و افزایش فرکانس فصول گرم و خشک و کاهش فصل مناسب برای رویش گیاهان،
3- افزایش گرد و غبار و در پی آن افزایش میزان غبار نشسته بر روی یخچال ها که منجر به افزایش سرعت آب شدن آن ها می شود،
4- تهدید تنوع زیستی منطقه و از بین رفتن گونه های زیستی،
5- انتشار بقایای خطرناک نمکی و گرد و خاک که می تواند منجر به افزایش مرگ و میر کودکان، بیماری های تنفسی، سرطان ریه و هپاتیت گردد،
6- افزایش غلظت نمک در خاک که می تواند موجب کاهش بازده کاشت محصولات کشاورزی شود،
7- و در نهایت از بین رفتن منابع شیلات،
 مشخصات مقاله ی اوا رکل به صورت زیر است:
Rakel, E. (2009). Environmental Security in Central Asia and the Caspian Region: Aral and Caspian Seas. Facing Global Environmental Change. H. G. Brauch, Ú. O. Spring, J. Grinet al, Springer Berlin Heidelberg. 4: 725-738.
تصویر زیر روند خشک شدن و کاهش آب دریاچه ی آرال را نشان می دهد
منبع: http://tinyurl.com/6kjqr82

۱۳۸۹/۱۲/۲۶

بادهای نمكی اراضی كشاورزی آزربايجان شرقی را از بين می‌برد

رئيس سازمان جهاد كشاورزي آزربايجان شرقي گفت: در صورت ادامه پس‌روي آب درياچه اورمیه، وزش بادهاي نمكي موجب از بين رفتن اراضي كشاورزي استان و نيز شوري آب‌هاي زيرزميني مي‌شود.
به گزارش گروه خبری تبریز سسی به نقل از خبرگزاری ها مسعود محمديان اظهار داشت : 600 هزار هكتار از اراضي آذربايجان شرقي به صورت غير مستقيم و 204 هزار هكتار به صورت مستقيم در اثر خشك شدن درياچه ارومیه آسيب مي‌بيند.
وي افزود: اين رقم 307 هزار هكتار از اراضي ديم و 300 هزار هكتار از اراضي آبي آذربايجان شرقي را شامل مي‌شود.
*وضعيت اراضي 5 شهرستان آزربايجان شرقي در معرض آسيب جدي
محمديان همچنين هشدار داد: وضعيت اراضي كشاورزي پنج شهرستان بناب، عجبشير، شبستر، آذرشهر و مراغه با وسعتي بالغ بر 204 هزار هكتار در معرض آسيب جدي قرار گرفته است.
وي با بيان اينكه توليد محصولات كشاورزي بسته به وجود آب كافي است، اظهار داشت: امسال 44 درصد كاهش بارندگي را در استان داشته‌ايم كه آسيب‌هايي را متوجه كشت پاييزه كرده است.
محمديان گفت: دو سوم اراضي كشاورزي استان به صورت ديمي است و تنها يك سوم به صورت كشت آبي بوده كه همين مسئله اهميت نزولات جوي را مي‌رساند.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي آزربايجان شرقي يادآور شد: ‌پس‌روي درياچه اورمیه محدوديت كشاورزي را در اطراف درياچه اورمیه ايجاد كرده است.
وي اظهار داشت: پنج شهرستان آذربايجان شرقي تحت تاثير پس‌روي آب درياچه اورمیه قرار دارند و از اين مسئله آسيب مي‌بيند.
منبع خبر: http://tinyurl.com/6zvt3un

۱۳۸۹/۱۲/۲۴

خطرات زيست محيطي درياچه اورمیه در استان‌های آزربايجان شرقي و آزربایجان غربي

مديرعامل شركت آب و فاضلاب آزربايجان شرقي از خطرات زيست محيطي پارک ملی درياچه اورمیه و تأثير آن بر آب‌هاي زيرزميني استان‌هاي آزربايجان شرقي و آذربایجان غربي خبر داد.به گزارش گروه خبری تبریز سسی به نقل از فارس، رضا پوررجب ظهر امروز در جلسه شوراي اداري شهرستان ملكان اظهار داشت: عمليات اجرايي جمع‌آوري آب‌هاي سطحي مسكن مهر ملكان با 13 ميليارد ريال اعتبار از ارديبهشت سال 90 اغاز خواهد شد.
وي افزود: اهالي ساكن در مسكن مهر ملكان از لحاظ آب شرب مورد نيازشان نيز مشكلي نخواهند داشت و تا زمان افتتاح آب مسكن مهر ملكان تامين خواهد شد.
پوررجب در ادامه از اجراي طرح فاضلاب ملكان خبر داد و گفت در سال 90 انشعاب فاضلاب به اهالي اين شهر واگذار خواهد شد.
وي، تصفيه خانه ملكان را يكي از تصفيه‌خانه‌هاي نمونه كشوري دانست و گفت: كار مطالعه محل تصفيه‌خانه شهر ملكان از دو سال قبل آغاز شده و در سال 90 عمليات اجرايي آن آغاز و تا پايان همان سال نيز به بهره‌برداري خواهد زسيد.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي افزود: اين تصفيه‌خانه طوري طراحي شده كه هيچ مشكلي از لحاظ كشاورزي و زيست محيطي نيز نخواهد داشت.
پوررجب با اشاره به موقعيت كشاورزي و باغداري شهرستان ملكان تصريح كرد: اين تصفيه‌خانه در موقعيتي قرار گرفته كه فردا از پساب اين تصفيه‌خانه در امر كشاورزي نيز استفاده شود.
وي در ادامه با اشاره به كاهش آب درياچه ارومیه، اين درياچه را يك مشكل زيست محيطي براي دو استان و به خصوص شهرهاي حاشيه آن دانست و گفت: درياچه اورمیه رفته رفته به يك حجم مرده تبديل مي‌شود و از طرفي با توجه به كاهش نزولات آسماني طي سال‌هاي گذشته پيش‌بيني مي‌شود اين روند در كيفيت آب شهرهاي حاشيه درياچه اورمیه و به خصوص شهرستان‌هاي بناب، ملكان و عجبشير تاثيرگذار باشد.
پوررجب در ادامه از قرار گرفتن مسكن مهر استان در رديف دوم كشوري خبر داد و تصريح كرد: بيشترين آمار احداث مسكن مربوط به شهر جديد سهند است كه قرار است 38 هزار خانوار را در خود جاي دهد.

۱۳۸۹/۱۲/۲۲

در صورت ادامه روند تغيير اقليم، اميدي به بازگشت درياچه اورميه نيست

تهران - رييس مرکز منطقه اي مديريت آب شهري يونسکو گفت: اگر روند هيدروليکي تغييراقليم ادامه داشته باشد پارک ملی درياچه اورميه هيچ وقت به وضعيت سابق خود برنخواهد گشت.
"همايون مطيعي" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا افزود: تا زماني که شاهد کاهش ميزان بارندگي هستيم اميدي به بازگشت درياچه اورميه به حالت اوليه آن نيست.
وي اظهار داشت: امروزه شاهد کاهش بارندگي در کشور و به طور کلي در منطقه هستيم و اگر روند به همين صورت ادامه داشته باشد، احتمال بازگشت درياچه اروميه به حالت اول خود بسيار ضعيف است.
مطيعي در مورد اختصاص حق آبه ها و نقش آن در حيات درياچه اروميه گفت: اختصاص حق آبه در واقع کمک خواهد کرد تا ارتفاع آب در درياچه در حد يک ارتفاع زيست محيطي نگه داشته شود اما اين به آن معنا نيست که درياچه با اين کار به حالت اوليه باز خواهد گشت.
وي در مورد سد سازي ها بر روي رودخانه هاي منتهي به درياچه اروميه اظهار داشت : اين که گفته مي شود مقصر اصلي دراين بحث سد سازي است من موافق نيستم بلکه بخشي از اين تقصير بر گردن سد سازي است.
در حال حاضر 13 رودخانه به پارک ملی درياچه اورميه وارد مي شوند و تاکنون 20 سد روي اين تعداد رودخانه احداث شده است.
وي افزود : احداث سد و انتقال آب به مزارع باعث رشد اقتصادي ، افزايش کار و بهبود وضعيت زندگي مردم منطقه شده است اما در عين حال بايد سعي کنيم بين خواسته هاي خودمان و طبيعت تعادل برقرار کنيم تا چرخه طبيعت و اکوسيستم نيزبه هم نخورد.
رييس مرکز منطقه اي مديريت آب شهري يونسکو با تاکيد براين که بايد به توسعه پايدار برسيم ،گفت: بايد با برقراري تعادل بين منابع طبيعي و نيازهاي خود به توسعه پايدار برسيم.
وي اظهار داشت: من فکر مي کنم اگر تغيير اقليم اتفاق نمي افتاد، مسئله سد سازي اين مشکل را براي درياچه اروميه پيش نمي آورد ، تجربه سد سازي در کشورهاي مختلف اروپا‌ ، کانادا ، امريکا و چين نشان مي دهد که مديريت صحيح سد ها مشکلي براي طبيعت ايجاد نمي کند.
مطيعي گفت: متاسفانه افزايش گرماي جهاني ، افزايش تبخير درياچه اورميه را به همراه داشت و کاهش بارندگي نيز مزيد بر علت شده است.
منبع خبر: http://tinyurl.com/4zenrac

۱۳۸۹/۱۲/۲۱

خداحافظی فلامینگوها با اورمیه / دریاچه اورمیه درانتظار مرگ یا حیات؟

پارک ملی  دریاچه اورمیه بزرگ‌ترین دریاچه داخلی و دائمی کشور است که با داشتن ۱۰۲ جزیره بزرگ و کوچک یکی از بدیل‌ترین زیستگاه‌های حیات وحش آزربایجان و ایران به شمار می‌رود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ ‌ پنج جزیره معروف اسلامی، کبودان، اشک، اسپیرو و آرزو زیستگاه و پناهگاه هزاران گونه جانوری و گیاهی است.
دریاچه اورمیه که جزو پارک‌های ملی و بین المللی حفاظت شده به شمار می‌رود از زمان پیدایش تاامروز دستخوش تغییرات مختلفی شده و اکنون توانسته شکل کنونی خود را حفظ کند.
کاهش بارندگی هاو افزایش تبخیر طی ۱۳ سال متداول باعث شده دریاچه ارومیه هم اکنون مرگ را نفس بکشد غلظت نمک در دریاچه اورمیه هم اکنون به ۳۸۰ گرم برلیتر رسیده و جزایر ۹ گانه این دریاچه بهم متصل شدند.
کاهش ۷ متری عمق آب دریاچه افزایش شوری آب، شوره زار شدن ۲۰۰ هزارهکتار از اراضی دریاچه سبب شده زنگ خطر نابودی دریاچه اورمیه بصدا در آید، زنگ خطری که تاکنون هیچ مسئولی را برای نجات دریاچه اورمیه بیدار نکرده است.
فلامینگو که شاخص‌ترین پرنده مهاجر دریاچه است دیگر به تالاب مهاجرت نمی‌کند پرندگانی که سالانه به جزایر دریاچه مهاجرت کرده تادر محیطی امن گذران کنند طی سال‌های اخیر دیگر به دریاچه نیامده و یا تعداد اندکی آمدند.
خشکسالی‌های مداوم و برداشت بی‌رویه آب برای کشت ورزی احداث چاه‌های غیر مجاز سد سازی واحداث میان گذر ارومیه از جمله دلایل خشک شدن و نابودی دریاچه ارومیه است اگر بحران تا چند سال دیگر ادامه یابد چه اتفاقی خواهد افتاد.
آیا در صورت ادامه بحران تا چند سال آینده امکان نجات دریاچه اورمیه وجود دارد بایدمنتظر بود دید دریاچه اورومیه مرگ را نفس می‌کشد یا حیات دوباره می‌یابد.
معاون رییس جمهور: ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب طی ۵ سال به ارومیه منتقل می‌شود
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه گفت: ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب در یک طرح ۵ ساله به دریاچه اورمیه منتقل می‌شود.
محمد جواد محمدی‌زاده با بیان اینکه حیات دریاچه اورمیه نیازمند سه اقدام جدی است گفت: انتقال حوضه به حوضه آب، کنترل و ساماندهی برداشت آب برای کشاورزی وطرح بارورسازی ابر‌ها اقداماتی است که در دست اقدام است.
وی با بیان اینکه هم اکنون سه گزینه حوضه ارس خزر و کردستان برای طرح انتقال آب به دریاچه اورمیه مطرح است گفت: مطالعات بر روی این سه حوضه در حال انجام است.
محمدی‌زاده بااشاره به طرح بارورسازی ابر‌ها در ارومیه گفت: با اجرای این طرح ۶۰ میلیمتر باران در اورمیه خواهیم داشت.
بدین ترتیب باید منتظر ماند دید دریاچه ارومیه در تصمیمات کاغذی مسئولان مرگ را به انتظار نشسته یا حیات.
منبع خبر: http://tinyurl.com/4rj3y4z

جنگل‌های ارسباران یکی از 15 منطقه غنی جانوری جهان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جنگل‌های ارسباران یکی از 15 منطقه غنی جهان از نظر تنوع ژن‌های گیاهی و جانوری است. 
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه آزربایجان شرقی، ارسلان فتحی‌پور همزمان با هفته منابع طبیعی در جمع مسئولان در ارسباران شناسنامه‌دار کردن گونه‌های گیاهی و جانوری موجود در جنگل‌های ارسباران و برنامه‌ریزی برای حفاظت از آنها را به عنوان راهکاری مناسب در راستای صیانت از تنوع ژنی جنگل‌های ارسباران یاد کرد.
فتحی‌پور، با تشریح جاذبه‌های طبیعی جنگل‌های ارسباران، خواستار برنامه‌ریزی برای ترویج فرهنگ گردشگری طبیعت (اکوتوریسم) در این منطقه زیبا و دیدنی شد. و یادآور شد مبادا این تنوع ژنتیکی در اثر کم‌توجهی یا بی‌توجهی مسئولین از بین برود. 
او اضافه کرد: تحقق این مهم در کنار ایجاد بسترهای آشنایی مردم با فرهنگ حفاظت از محیط زیست می‌تواند به مشارکت آنان در ارتقای سطح کیفی جنگل‌های ارسباران و تکثیر راحت گونه‌های گیاهی و جانوری آن منجر شود. 
نماینده کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار مشارکت دادن جنگل‌نشینان در طرح حفاظت از محیط زیست جنگل‌های ارسباران شد و افزود: این عمل ضمن افزایش درآمد آنان، از وارد آمدن خسارات به این ثروت طبیعی در اثر قطع درختان برای استفاده به عنوان سوخت، جلوگیری می‌کند.
 او با بیان اینکه جنگل‌های ارسباران با 164هزار هکتار وسعت در محدوده کوه‌های قره‌داغ و رودخانه ارس قرار گرفته است، گفت: ارسباران منطقه وسیعی است که دارای 900 هزار هکتار وسعت بوده و از دو بخش ارسباران شمالی و جنوبی تشکیل می‌شود. 
وی افزود: کارشناسان در بخش جنگل‌شناسی ایران در سال‌های اخیر جنگل‌های ارسباران را به دلیل داشتن 785 گونه گیاهی و 170 گونه درختی، شامل 42 تیپ مرتعی و 143 واحد جنگلی در زمره یکی از مناطق با ارزش ژنتیکی جهان شناخته‌اند و به دلیل برخی ویژگی‌های خاص، یک منطقه رویشی مستقل با نام منطقه جنگلی ارسباران معرفی کرده‌اند که یکی از مناطق پنجگانه رویشی ایران محسوب می‌شود. 
وی گیاهان دارویی موجود در منطقه ارسباران را بعنوان یکی از محورهای توسعه منطقه دانست و افزود: منطقه ارسباران با طبیعت زیبا توان بالقوه بالایی برای جذب گردشگر دارد.
منبع خبر: http://tinyurl.com/6js2zs7

وقوع 20 مورد آتش‌سوزی در جنگل‌های آزربایجان شرقی

مدیر کل منابع طبیعی آزربایجان شرقی گفت: در سال 89 جنگل های استان با 20 مورد آتش سوزی مواجه شد.
به گزارش گروه خبری تبریز سسی به نقل از ایسنا، رستم صادقی با بیان اینکه البته آتش سوزیهای یاد شده سطحی بوده و خسارات زیادی به جا نگذاشت افزود: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اداره کل منابع طبیعی ایجاد تجهیزات همه جانبه برای جلوگیری و مقابله با هر گونه حادثه و پیشامدی برای این سرمایه‌های ملی است.
صادقی تاکید کرد: در سال 88 مدیریت بحران استانداری آزربایجان شرقی 400 میلیون تومان اعتبار در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار داد که 300 میلیون تومان از این اعتبارات صرف خریداری تجهیزات اطفا حریق و بقیه برای ایجاد آتش بر در مسیرهای مناطق حادثه خیز هزینه شد.
منبع خبر: http://tinyurl.com/4hcsmru

طرح نجات پارک ملی درياچه اورميه در انتظار بودجه

مديرکل طرح بين المللي حفاظت از تالابهاي ايران با تاکيد بر نياز تالاب هامون به همکاري منطقه اي چند جانبه در مورد پارک ملی درياچه اورميه گفت: طرحهاي اضطراري نجات درياچه اروميه براي اجرا شدن به بودجه نياز اما هنوز تامين نشده است.
علي نظري دوست در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکيد بر اينکه برخي طرحهاي اضطراري براي درياچه اورميه در نظر گرفته شده !که بايد با تامين بودجه اجرايي شود گفت: طرح بارورسازي ابرها آنطور که گفته شده از سوي وزارت نيرو در حال اجرا شدن است.
وي تاکيد کرد: ستاد ملي صيانت از درياچه اورميه تشکيل شده که در اين ستاد آخرين گزارشها از وضعيت حوزه هاي آبخيز و طرحهاي پيشنهاد شده بررسي مي شود.
وي به برگزاري اولين نشست شوراي منطقه اي مديريت حوزه آبريز در روز 23 اسفند سال 89 اشاره کرد و افزود: اولين جلسه شوراي منطقه اي مديريت حوزه آبخيز درياچه اروميه براي ايجاد تعامل و مرور برنامه هاي مشترک با حضور استاندران سه استان همسايه درياچه اورميه و رئيس سازمان محيط زيست برگزار مي شود.
نظري دوست تاکيد کرد: در اين جلسه حضور نمايندگان وزارتخانه هاي مرتبط ضروري است چرا که ارائه راهکارها و تصميم نهايي براي اجرا و بررسي ميزان پيشرفت پروژه ها براي مديريت بهتر پارک ملی درياچه اورميه نيازمند تعامل بي بخشي است.
به گفته اين کارشناس ارشد امور تالابها، براي رفع مشکل تالاب هامون و تالابهايي از اين دست که حوزه هاي آبريز خارج از مرزها دارند، نياز به همکاري منطقه اي چند جانبه وجود دارد که در کنوانسيون بين المللي رامسر بر آن تاکيد شده و به طور کلي تقويت همکاري منطقه اي و بين المللي يکي از اهداف اين نشستها است.
مديرکل طرح بين المللي حفاظت از تالابهاي ايران اظهار داشت: به طور مشخص در مورد تالابهايي مانند هامون و هور العظيم که در حد فاصل بين مرزها قرار دارند نمي توان در کنوانسيون ها اظهار نظر کرد چرا که قوانين کنوانسيون بيشتر جنبه همگرايي بين کشورها را تقويت مي کند و به خودي خود الزام بين المللي و حقوقي ندارد.
نظري دوست تاکيد کرد: ايران کتابچه اي از فعاليتها و مشکلات دو تالاب هورالعظيم و هامون را در اختيار کشورهاي عضو کنوانسيون تالابها قرار داده که مي تواند به عنوان سندي مورد توجه کشورها قرار گيرد و براي رفع مشکل آنها اقداماتي در منطقه انجام شود.
منبع: http://tinyurl.com/4r4x5hj

Urmiye Gölünün Qurumasıla ilgili Karikatür

Urmiye Gölünün Qurumasıla ilgili Karikatür
Bu Gecə Öpdüm Urmiye Dənizini, Sahildən Ayrılanda, Dodaqları Dulzuiydi,Göz Yaşım Kimi.


۱۳۸۹/۱۲/۱۸

Ormanlar ili: bu saytda Axtarın və Ormanalr Qoryun

Ormanlar ili: bu saytda Axtarın və Ormanalr Qoryun
Sırlı internet Dünyasıdna yeni Bir sayt bu sözlə ki bu axtarma motorila eyləyə bilərsiniz ki Ormanlari qoruyasiniz. Bu sayt ki adı Ecosiada dir dünyada heyvanalr Qorumaq örgütilə anlaşmalarında sayt 80% gəlirini  dünya Ormanlarini qorumaq üçün yardım edəcəkdir.
Ecosida Saytını yönəticilərı öz açıqlamalarında belə söyləyiblər ki bu axtarma motoru özə axtarış Gücünü adlım və tanınmış Bing, Yahoo saytlarında alir. Bu sayt belə göstərir ki istəfadəçilər saytda olan erklamlari tixlayaraq reklam pullari yahoo və bing saytından bir yerə toplanıb və bu saytlar gəlirləri Ecosida Sayttı yönəticilərinə göndərirlər. Və bu pulun 80 % WWF hesabalrini tökülür. WWF (World Wildlife Fund) öncədən dünya Ormalarını qorumaq üçün çoxlu planlarda iş birlığ aparibdir.
Ecosiada Saytını yönəticləri belə söyləyiblər ki bəlkə olsun bu saytın istifadəçilərinin sayı az ola və bu yoldan pul gəliri də çox olmaya ancaq zaman içərisində bu pul artıracaqdır. 2010 ilin Desamber ayına dək bu sayt bu yolnan 125 min EUR (164 min Dollar) pul bu əldə etsin.
Ecosiada öz saytını səhifələrin 6 nədən Dünya Ormanlarını qorumaqsı qonusunda göstərib.
Sizdə bu Sevimli işə Qatılın, insan Yaşamini Ormanalra bürclüdür 

۱۳۸۹/۱۲/۱۷

خشك شدن درياچه اورميه به 600 هزار هكتار از اراضي آزربايجان شرقي آسيب خواهد زد

رئيس جهاد كشاورزي آزربايجان شرقي گفت: 600 هزار هكتار از اراضي آزربايجان شرقي در اثر خشك شدن پارک ملی درياچه اورميه آسيب مي‌بيند.
به گزارش خبری تبریز سسی به نقل از فارس، مسعود محمديان ظهر امروز در جلسه كارگروه توسعه كشاورزي و حمايت از محيط زيست شمال غرب كشور اظهار داشت: 600هزار هكتار از اراضي آزربايجان شرقي به صورت غير مستقيم و 204 هزار هكتار به صورت مستقيم در اثر خشك شدن درياچه اروميه آسيب مي‌بيند.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي در ادامه بر حمايت از منابع زيست محيطي و منابع آب و خاك تاكيد كرد.
وي با بيان اينكه توليد محصولات كشاورزي بسته به وجود آب كافي است، اظهار داشت: امسال 62 درصد كاهش بارندگي را در استان داشته‌ايم كه آسيب‌هايي را متوجه كشت پاييزه كرده است.
حمديان گفت: دو سوم اراضي كشاورزي استان به صورت ديمي است و تنها يك سوم به صورت كشت آبي بوده كه همين مسئله اهميت نزولات جوي را مي‌رساند.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي آزربايجان شرقي يادآور شد: ‌پسروي درياچه اورميه محدوديت كشاورزي را در اطراف اين درياچه ايجاد كرده است.
وي اظهار داشت: پنج شهرستان آزربايجان شرقي تحت تاثير پسروي آب درياچه اورميه قرار دارند و از اين مسئله آسيب مي‌بيند.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي آزربايجان شرقي با تاكيد بر حفظ منابع آبي و خاكي افزود: منابع طبيعي نعمت خدادادي است و بايد در حفظ اين منابع و انتقال آن به نسل‌هاي آينده تلاش كرد.
محمديان اضافه كرد: حفظ منابع طبيعي حوزه وسيعي را طلب مي‌كند.
وي گفت: سهم آزربايجان شرقي در جنگل‌هاي كشور در جايگاه 20 است اما جنگل‌هاي ارسباران در سطح كشور بي‌نظير هستند.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي يادآور شد: كميسيون‌هاي تخصصي در راستاي حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبيعي استان فعال هستند.
http://tinyurl.com/6dw9lq9

۱۳۸۹/۱۲/۱۶

عملیات بارورسازی ابرها بر روی پارک ملی دریاچه اورمیه ناکام ماند

استاندار آزربایجان‌غربی از شکست عملیات بارورسازی ابرها به علت شرایط نامناسب جوی بر روی دریاچه اورمیه خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، وحید جلال‌زاده در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: این عملیات 3 بار بر روی دریاچه ارومیه اجرا شد که به علت شرایط نامناسب جوی با شکست روبرو شد. 
وی خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این عملیات10 الی 15 درصد  بر میزان بارندگی‌های استان افزوده می‌شد که به نوعی از خشکی روزافزون دریاچه اورمیه جلوگیری می‌کرد.
استاندار آزربایجان‌غربی با بیان اینکه یکی دیگر از طرح‌های آبرسانی به دریاچه اورمیه در حال اجراست، تصریح کرد: با اجرای این طرح‌ها تا حدودی از سرعت خشکی دریاچه اورمیه کاسته می‌شود.
جلال‌زاده در ادامه به بودجه عمرانی استان اشاره و عنوان کرد: طبق لایحه ارائه شده به مجلس 2 هزار و 714 میلیارد ریال برای بخش عمرانی اختصاص داده شده است که نسبت به سال گذشته 29 درصد افزایش یافته است.
وی در ادامه سخنان خود به مشکلات موجود در بانک‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: هم اکنون در تمامی شعب بانکی با مشکل منابع مالی مواجه هستیم.
ستاندار آزربایجان‌غربی افزود: یکی از اولویت‌های طرح‌های نیمه تمام، تزریق منابع مالی و تسهیلات بنگاه‌های زودبازده به استان است.
ظاهر مسئولان پایتختی  هنوز هم به از عادت «پشت سر آوردن لقمه » سیر نشده اند، که به جای دادن حقابه قانونی دریاچه اورمیه از آب دهها سد ساخته شده بر روی رودخانه های تغذیه کننده اورمو گولو، گزینه های پر هزینه تر و نیز سخت تر مانند "طرح باورسازی ابرها" را برای نجات دریاچه اورمیه پی می گیرند (ارک قالاسی).
http://tinyurl.com/5ujark5

۱۳۸۹/۱۲/۱۵

دو هزار هکتار از مراتع آزربایجان غربی در آتش سوخت

اورمو ايشچيلري : از ابتدای امسال تاکنون حدود دو هزار هکتار از جنگل ها و مراتع آذربایجان غربی در آتش سوخته است.
به گفته یک کارشناس محیط زیست در آذربایجان غربی، این استان دارای بیش از 100 هزار هکتار جنگل می باشد که متأسفانه از اول سال جاری به ویژه در فصل پاییز تاکنون بیش از دو هزار هکتار از جنگلها و مراتع در این استان طعمه حریق شده است.
گفتنی است عمده دلایل آتش سوزیها، بارندگی های پراکنده، کاهش نزولات آسمانی و خشکی مراتع و جنگل ها و...اعلام گردیده است.

۱۳۸۹/۱۲/۱۴

insan və Çevre - Karikatür

insan və Çevre - Karikatür
Qaynaq: mühsün Zərifiyan


سه سال تا خشک شدن تالاب پارک ملی دریاچه اورمیه

براساس اظهارات معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست ایران، در صورتی که تا سه سال آینده اقدام جدی در مورد تالاب دریاچه اورمیه صورت نگیرد این تالاب خشک خواهد شد و بیش از هشت تا 10 میلیارد متر مکعب نمک بر جای خواهد گذاشت
خبرآنلاین نوشت، به گفته محمدباقر صدوق در نخستین همایش ملی آب پاک در محل دانشگاه شهید عباسپور در تهران، بر اساس تصمیم هیات دولت بیش از سه میلیارد متر مکعب از مجموع هفت میلیارد متر مکعب آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه برای انتقال به این دریاچه در نظر گرفته شده که تاکنون نهایی و اجرایی نشده است. وی تاکید کرد: خشکسالی و گرمایش جهانی تا حدود 67 درصد در وضعیت کنونی دریاچه اورمیه موثر بوده و بخشی از وضعیت یادشده نیز به علت دخالت‌های انسانی و استفاده بی رویه از آب کشاورزی بوده است. این مقام مسئول تاکید کرد: هم اکنون وزارت نیرو در زمینه رعایت حقابه‌های تالاب‌ها با سازمان محیط زیست به‌صورت هماهنگ عمل می‌کند و در این مورد
پیشقدم است. براساس اظهارات صدوق، از 42 نوع تالاب موجود در دنیا 41 نوع آن در ایران وجود دارد و یک نوع آن تنها ویژه مناطق قطبی توندراست. وی در ادامه با اشاره به وضعیت ناخوشایند تالاب گاوخونی افزود:هم اکنون به علت خشکسالی و انتقال آب زاینده رود به دیگر شهرهای کشور، آب این رودخانه وارد این تالاب نمی‌شود. معاون سازمان محیط زیست گفت: تالاب هامون به طور کامل خشک شده که بخشی از آن به کشور افغانستان بازمی گردد و هم اکنون با همکاری وزارت نیرو درصدد بازسازی این تالاب هستیم.
http://tinyurl.com/6hftf8q