۱۳۹۰/۰۱/۱۰

بایرام گوروشو – دعوت به حرکت محیط زیستی نمادین برای نجات دریاچه اورمیه

بایرام گوروشو – دعوت به حرکت محیط زیستی نمادین برای نجات دریاچه اورمیه
برای نجات دریاچه اورمیه
13 فروردین
وعده دیدار:
ساعت 15:30 پل آجی چای تبریز
ساعت 17:00 ائللر باغی – حووض باشی شهر اورمیه
حرکت نمادین محیط زیستی ریختن آب به رودخانه