۱۳۸۹/۱۰/۱۶

آخرین تصاویر هوایی مربوط به وضعیت اسفناک دریاچه اورمیه

آخرین تصاویر هوایی مربوط به وضعیت اسفناک دریاچه اورمیه
http://tinyurl.com/2daf4mt