۱۳۸۹/۱۰/۱۳

تصویر هوایی از گردهمایی فلامینگوها

تصویر هوایی از گردهمایی فلامینگوها که خود به شکل یک فلامینگو دیده می شود 
منبع تصویر: پایگاه اطلاع رسانی خبرگزاری مهر