۱۳۸۹/۱۰/۰۵

در سال 2015 دریاچه اورمیه 2 متر کاهش ارتفاع سطح آب خواهد داشت

بر اساس داده های آماری سالیانه از روند کاهش ارتفاع سطح آب دریاچه اورمیه که در تابستان سال جاری محقق شده و بر اساس نموادار خروجی بالا که مشاهده می فرمایید استفاده از داده های میانگین سالانه پیش بینی خوش بینانه ای را ارائه می کند در حالی که اگر از داده های با فرکانس بالاتر استفاده شود پیش بینی انجام شده برای سال 2015 حدود 2 متر بیشتر است. به عبارت دیگر اگر پراکندگی و تغییرات ماهانه و فصلی ارتفاع سطح آب دریاچه ی اورمیه را در نظر بگیریم باید در انتظار کاهش بیشتری در سال های آینده باشیم و این یعنی تسریع  روند خشک شدن و از دست دادن دریاچه اورمیه.
دریاچه اورمیه در حال جان دادن می باشد ولی هنوز تفاهم نامه ها و اعمال سخنان ذکر شده در روی کاغذ مانده و جامه عمل به خود ندیده اند.  
اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
منابع: تحقیقات آقایان محسن احمدی نژاد (از دانشگاه زنجان  و یوشیحا ماریوما از دانشگاه ژاپن، به زبان انگلیسی) و بهروز حسنی