۱۳۹۲/۰۷/۱۳

تصاویر آغاز طوفان‌های نمکی در دریاچه اورمیه

به علت بی مسئولیتی و تعلل به عمد دولت در ایران در قبال دریاچه اورمیه که به گواه کارشناسان خود با سدسازی های بی حساب و کتاب سبب خشکاندن 75% آن شده اینبار دوربین های عکاسان نشانه های دیگری از شروع طوفان های نمکی در اطراق دریاچه اورمیه را ثبت نموده اند. 
طی چند روز گذشته طوفان های نمکی وسیعی در آزربایجان جنوبی شروع به وزیدن نموده است که این طوفان های نمکی در زمین های اطراف دریاچه اورمیه نمود بیشتری داشته است. متاسفانه علارغم خشک شدن بیش از 75% دریاچه اورمیه دولت ایران کوچکترین قدمی در راه احیاء این نگین آزربایجان امتناع نموده و به غیر از پروپاگاندای دولتی هیچ اقدامی را از سوی دولت شاهد نبوده ایم. بن به نظر کارشناسان بی طرف داخلی و  خارجی مهمترین عامل در خشک شدن بیش از 75% دریاچه اورمیه سیاست سدسازی دولت ایران در آزربایجان جنوبی، مدیریت غلط منابع آبی، افزایش سطح زیر کشت، سیستم قدیمی آبیاری و کشاورزی و ... بیان می گردد. 
تصاویر شروع طوفان های نمکی دریاچه اورمیه خود گواه سرآغاز کوچ اجباری میلیونها انسان از آزربایجان جنوبی به سبب فاجعه زیست محیطی دریاچه اورمیه می باشد که بی تردید کوچ اجباری قرن نام خواهد گرفت.