۱۳۹۰/۰۸/۰۶

تصویری از آخرین وضعیت دریاچه اورمیه

آخرین تصویر هوائی گرفته شده از دریاچه اورمیه نشان می دهد که بیش از 70% نیمه جنوبی دریاچه اورمیه این نگین آزربایجان خشک شده است. تاریخ عکس 23 اکتبر می باشد. 
هر روز در خبرگزاری های از تصویب چندین میلیارد ریال برای جلوگیری از خشکانیدن دریاچه اورمیه اخباری منتشر می شود ولی نکته اینجاست که تمامی این تصویب ها فقط حرف می ماند و از 10 سال پیش تا به اکنون تنها یک قدم در راه جلوگیری از مرگ دریاچه اورمیه برداشته نشده است، گوئی دریاچه اورمیه محکوم به مرگ می باشد. برای نام خلیج عربی به سریعترین حالت ممکن اسامی ترکی بسیاری از مکانها با تغییر نام به خلیج عربی مبدل گشت و هزاران میلیارد تومان هزینه ملی صرف چاپ کتاب، برشور، ساخت فلیم، جشنواره و ...شد در دیگر سو هنوز دست هائی سعی در خفه کردن دریاچه اورمیه دارند.