۱۳۹۳/۰۲/۱۳

تصاویر طوفان نمکی ناشی از خشکانده شدن دریاچه اورمیه

اومود اورمولو
دریاچه اورمیه به سبب سیاست غلط آبی دولت ایران خشک گردیده و اکنون بنا به آمار غیرموثق دولتی بیش از 85% دریاچه اورمیه خشک گردیده است. شیوع انواع سرطانها در آزربایجان جنوبی، افزایش دمای منطقه، نابودی کامل کشاورزی، اتمام نسل آرتمیا اورمیانا، شروع طوفانهای نمکی و در آخر تخلیه کامل آزربایجان جنوبی از جمله آثار و پیمادهای خشک شدن دریاچه اورمیه می باشد.
بر اساس گفته های کارشناسان بی طرف محیط زیست مهمترین عامل در خشک شدن دریاچه اورمیه سدسازی دولت ایران در منطقه، افزایش سطح زیر کشت به دو برابر، مدیریت غلط منابع آبی، سیستم آبیاری قدیمی و .. می باشد.
به باور نگارنده در کنار نقش عمده دولت ایران در خشکاندن دریاچه اورمیه دیگر عامل اصلی نقش جامعه ترک و انسان ترک به سبب بی اطلاعی از نتایج خشک شدن دریاچه اورمیه و کمبود شعور ملی – میحط زیستی و به عبارتی وطنی می باشد.
منبع تصاویر:
مهرداد تبریزی/ نوید آزربایجان