۱۳۹۱/۰۵/۱۴

ارمنستان می تواند منجی دریاچه اورمیه باشد؟

بنا به اخباری که در مدیای دولتی منتشر شده، رئیس سازمان محیط زیست از توافقی با ارمنستان در مورد انتقال آبهای جدیدی به دریاچه اورمیه خبر داده شده است.
بر اساس مطالبی که در مدیای منتصب به دولت در این باره منتشر شده هنوز توافقی در مورد نوع، نحوه و به بیان دیگر مسائل مرتبط با انتقال آب توافقی حاصل نشده است.
نکته قابل تامل در نشر این خبر عدم بروز کوچکترین موردی در وصف نوع توافق احتمالی می باشد،  که سوالهای بسیاری از در اذهان عمومی ایجاد کرده است. به بیان بارزتر حتی معلوم نیست از کدام منبع آبی ارمنستان به دریاچه اورمیه آب منتقل خواهد شد، آب انتقالی چمقدار خواهد بود، آیا امکان انتقال وجود دارد، ترکیب آب انتقالی مشابه ترکیب آب دریاچه اورمیه می باشد، کانال کشی احتمالی صورت خواهد گرفت، زمان این کانال کشی چند سال خواهد بود و ...سوالات متعدد این چنینی
این اولین باری نیست که مسئولین دولتی به یکباره صحبت از تحقق پروژه ای در مورد احیای دریاچه اورمیه دارند، برای مثال طی ماههای گذشته طرح انتقال آب دریای خزر به دریاچه اورمیه، طرح انتقال از رود آراز (ارس) به دریاچه اورمیه و اکنون نیز طرح انتقال آب از ارمنستان به دریاچه اورمیه.
تمامی این طرح هائی که هیچکدام تاکنون عملی نشده اند در یک موضوع مشترک اند آنهم تبلیغات طرحی برای نجات دریاچه اورمیه بدون بررسی و تحقیق عملی در مورد شدن یا نشدن طرح. گوئی هر چند ماه یکبار مسئولیت دولتی برای احیای دریاچه اورمیه طرحی را بدون بررسی جوانب کار تبلیغ کرده و یک پروپاگاندائی به راه می اندازند پس از چند روز انتقاد در مورد اجرائی نشدن و عدم تحقق طرح های مذکور دوباره صدای مسئولین می خوابد. یا برای مثال در مورد طرح انتقال اب آراز به دریاچه اورمیه بیشتر مسائل سیاسی برای برهم زن روابط مردمان ترک هر دو سوی آراز مد نظر بوده است.  
به نظر راقم این سطور با نگرش بر نحوه انتشار این خبر بدون صحبت از طرح توسط مسئولین دولتی احتمالاً ای نطرح نیز سرنوشتی به جزء طرح های دیگر نخواهد داشت.  
در کنار موضوع انتقال آب از ارمنستان به دریاچه اورمیه دوباره موضوع فانتزی بارورسازی ابرها نیز به روز شده است. به گفته آقای محمد زاده دولت فناوریهای جدیدی برای باروسازی ابرها نیز در نظر گرفته فقط نوع فناوری جدید هنوز اعلام نشده است. 
همانطور که طی سالهای گذشته مشاهده شده است باروری سازی ابرها کوچکترین اثری در راه احیای دریاچه اورمیه و یا افزایش بارش باران در منطقه اورمیه مشاهده نشده است. مسئولین دولت تاکنون کوچکترین آماری در حوزه افزایش بارش باران پس از بارور سازی ابرها منتشر نکرده اند. در دیگر سو بارورسازی ابرها در ایران هر چقدر هم پیشرفته و با تکنولوژی بالا باشد (که احتمالش زیر صفر هست) در غیاس با تکنولوژی بارورسازی ابرها در آمریکا و اسرائیل که سالها از این سیستم اتسافده نموده اند عقب مانده تر خواهد بود، در حالیکه بارورسازی ابرها در هر دو کشور مذکور با شکست مواجه شده و نتایج مثبتی را نگرفته اند، چون بارش مصنوعی باران در یک منطقه سبب تغییر سیستم اکولوژیکی در یک منطقه دیگر می شود و چرخه طبیعی طبیعت به هم می ریزد.        
به نظر بسیار از کارشناسان بی طرف محیط زیست منطقه ای و جهانی تنها ترین راه نجات دریاچه اورمیه تنها و تنها گشودن حق آبه دریاچه اورمیه از سدها می باشد. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر