۱۳۸۹/۱۰/۰۲

مقایسه وضعیت آماری 19 سال پیش و موقعیت کنونی دریاچه اورمیهبا نگاهی به سایت وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا به خوبی می توان به این نتیجه رسید که روند خشک شدن دریاچه اورمیه در 19 ساله گذشته روند رو به رشدی داشته است. در سایت کشاورزی ایالات متحده آمریکا تصویر بالایی قرار گرفته است که نمودار نوسانات ارتفاع سطح آب دریاچه اورمیه در نوزده سال گذشته است. 
همانطور که مشاهده می کنید این آمار و داده های علمی مربوط به سالهای 1992 تا 2010 م باشد که بازه زمانی حدود 20 ساله را تحت پوشش می دهد. داده های دقیق آماری پشت این نمودار به طور کامل و دقیق از لینک زیر قابل دسترسی و ذخیره می باشد. این سری زمانی حدود 540 مشاهده معتبر دارد که در صورت همراه شدن با سایر داد های مناسب می تواند مبنای خوبی برای بررسی شرایط دریاچه اورمیه را فراهم سازد. 
از ویژگی های دیگر این سری زمانی این است که آخرین داده آن مربوط به 28 آگوست سال جاری است است که به طور نسبی به روز می باشد
سایت منبع عکس
http://tinyurl.com/3xo7jhh
لینک داده های آماری دقیق
http://tinyurl.com/2amgdtr