۱۳۹۲/۰۲/۱۱

دولت ایران درباره نجات درياچه اورميه شعار می دهد

هر چند بارندگی های چند ماه گذشته در حوزه دریاچه اورمیه سبب بهبود گذرای دریاچه اورمیه گشته است ولی بدون کوچکترین تردیدی بارش این حجم از باران کوچکترین تاثیری در احیاء دریاچه اورمیه نداشته است. یکی از نماینده گان دولت ایران در آزربایجان غربی نیز طی سخنانی که در مجلس ایران بیان نمود از بی توجهی دولت ایران به مسئله مهمی همچون دریاچه اورمیه و تنها به دادن شعارهای تبلیغاتی متهم نمود.
فارغ از ساخت و پاخت های سیاسی که از سوی نماینده گان برای گرو کشی از گروه خاصی بکار برده می شود ذات سخن که دولت ایران به مسئله دریاچه اورمیه بی توجه بوده و تنها به شعار دادن اکتفا می نماید از سوی برگزیده گان دولت ایران نشان از عمق مسئله دارد.
بارندگی های چند ماه گذشته در حوزه دریاچه اورمیه که در خوشبینانه ترین حالت ممکن سبب افزایش چند سانتی متری ارتفاع آب دریاچه اورمیه شاید گشته است نه تنها مرحمی برای احیاء دریاچه اورمیه نمی باشد بلکه با مقایسه تصاویر مربوط به سال پیش در همین ماهها به وضوح می توان به پست رفت آب دریاچه اورمیه پی برد، بنا به آمارهای رسمی دولت ایران طی چند سال گذشته حوزه دریاچه اورمیه سال پرآبی را سپری کرده ولی در عین حال ارتفاع سطح آب دریاچه اورمیه نیز دائماً و به طور پیوسته نیز کاهش داشته است.
بنا به گفته ی جواد جهانگیر زاده نماینده دولت ایران در اورمیه تاکنون طرح های متعددی برای نجات دریاچه اورمیه مطرح شده است که همگی این طرح به سرانجام مشابهی دچار گشته اند و عدم حمایت دولت ایران از این طرح ها مهمترین مسئله در سد نمودن روند احیاء دریاچه اورمیه بیان شده است. بنا به گفته وی دولت ایران تاکنون تنها در مورد نجات دریاچه اورمیه به شعار دادن اکتفا نموده و همین امر سبب بوجود آمدن شرایط نامناسب تری گشته است.
بنا به نظر کارشناسان بی طرف محیط زیست مهمترین علت خشکانیدن دریاچه اورمیه سدسازی هیا بی حساب و کتاب در حوزه دریاچه اورمیه به همراه مدیریت غلط منابع آبی و افزایش سطح زیر کشت بیان می شود. سدسازی های بی حساب و کتاب در آزربایجان جنوبی بدون تردید سبب ایجاد تخریبات محیط زیستی متعددی در آزربایجان جنوبی گشته است که به مرور زمان سبب فرسایش خاک آزربایجان جنوبی از آسیب دیدن شدید خاک حاصلخیزمان خواهد شد.