۱۳۹۱/۱۱/۲۷

فلامینگوهای دریاچه اورمیه در دلتای چوخوراووای ترکیه

تا قبل از شروع پروسه خشکانیدن دریاچه اورمیه این نیگن زیبای آزربایجان همه ساله میزبان هزاران فلامینگوی مهاجر بود و حرکت قوس وار فلامینگوها در فصل گذر از این منطقه به راحتی از شهر اورمیه قابل روئیت می بود، ولی با شروع روند خشک شدن دریاچه اورمیه که قریب به 15 سالی می باشد دیگر فلامینگوها دریاچه اورمیه را برای گذراندن فصول سردی که در سیبری مواجه بودند برنگزیده و سراسریز به دلتاها و دریاچه های ترکیه شداند. گریز فلامینگوها این نماد دریاچه اورمیه بدون تردید نشان از وقوع یک فلاکت زیست محیطی در منطقه می باشد که فلامینگوها با عدم انتخاب دریاچه اورمیه به عنوان گذرگاه سعی در نمایش نشانه های اولیه این فلاکت زیست محیطی  به گوش مردم ترک و دیگر مردمان دنیا داشته اند. 
متاسفانه علارغم بروز پدیده خشک شدن دریاچه اورمیه هنوز کوچکترین حرکتی از دولت ایران در قبال احیاء دریاچه اورمیه صورت نگرفته است و گوئی دریاچه اورمیه جزء ایران محسوب نمی گردد. 
بر اساس گزارش مدیای طرفداران میحط زیست ترکیه دلتای چوخوراووا امسال میزبان هزاران هزارن فلامینگوی مهاجر بوده که بنا به تثبیت ها طی 20 سال گذشته این تعداد از فلامینگوها در منطقه مشاهده نشده است.
بر اساس آمار رسمی که از سوی ارگان غیردولتی طرفداران میحط زیست و وزیر جنگل داری و راه سازی ترکیه در مورد شمارش تعداد فلامینگوها در دلتای مذکور صورت گرفته حدود 43.350 عدد فلامینگو در سال 2013 در منطقه تثبیت شده است.
کثرت امسال فلامینگوها حتی سبب حیرت آمارگیران محیط زیستی ترکیه شده است، به نظر آنان وجود این تعداد فلامینگو حداقل طی 20 سال گذشته مشاهده نشده است. بیشتر فلامینگوها در غرب دلتا و نزدیک به دریاچه سکنی گزیده اند. 
طی پروژه ای تحقیقی که در دنیا و ترکیه صورت گرفته امسال تعداد پرنده گان مهاجر آمارگیری شده است که تنها در منطقه دلتای چوخورجای ترکیه حدود 250 هزار انواع پرنده تثبیت گشته است.
منبع ترجمه خبر:
http://tinyurl.com/cpfvlyz