۱۳۹۰/۰۲/۱۴

بررسی نوسانات بهاری ارتفاع سطح آب دریاچه ی اورمیه در ده سال گذشته

بررسی نوسانات بهاری ارتفاع سطح آب دریاچه ی اورمیه در ده سال گذشته
به نمودار زیر دقت کنید. روی یک محور سال را گذاشته ام، روی یک محور هم دهه را. بعد سوم یعنی عمق هم نشان دهنده ی ارتفاع سطح آب است. محور دهه کمی نیاز به توضیح دارد. مثلا نقطه ی (1380 و (D35 در واقع ده روز اول اسفند 1379 را نشان می دهد. (1380 و (D1 ده روز اول بهار 1380 را نشان می دهد. در واقع برای هر سال اسفند سال قبل و نود روز اول سال یعنی بهار را لحاظ کرده ام. بنابراین وقتی شما در مقابل 1380 از D35 شروع می کنید انگار از اول اسفند 1379 شروع کرده و در نهایت به آخر خرداد 1380 ختم می شوید و بعد هم برای سال بعد به همین ترتیب.
اگر به نمودار دقت کنید چند مساله قابل مشاهده است. اولین مساله که خب کاهش ارتفاع سطح آب دریاچه اورمیه است چرا که وقتی مثلا به 1389 می رسید فرورفتگی ها به طور مشهودی روی نمودار ظاهر می شوند و همانطور که می بینید در تمام صد روز مورد بررسی هم پراکنده اند.
مساله ی دوم این است که اگر داده ها را دنبال کنید می بینید که تقریبا در تمامی سال ها ارتفاع سطح آب دریاچه اورمیه در اوایل اردیبهشت ماه شروع به افزایش می کند و در نیمه ها و اواخر آن به حداکثر مقدار خود می رسد و بعد دوباره کاهش پیدا می کند. جهت فلش ها این فرآیند را به خوبی نشان می دهد به طوری که مستطیل زرد رنگ که نیمه ی دوم اردیبهشت را نشان می دهد تقریبا  بالاترین داده ها را در خود جای داده است. در واقع یک فرآیند فصلی متداول در این داده ها مشاهده می شود.
امیدوارم به زودی داده های رسمی در این زمینه منتشر شود تا بشود در موردش دقیق تر صحبت کرد.
منبع : http://tinyurl.com/6kzrprv