۱۳۹۲/۰۱/۰۷

لیست تعداد سدهای ایران به تفکیک استان ها

گرچه که امروزه بسیار از کشورهای توسعه یافته از مضرات سدسازی و نتایجی که بر میحط زیست می گذارد آگاهند و جنبش های مبارزه با سدسازی به صورت وسیع در حال گسترش می باشد ما در ایران شاهد ترویج سدسازی می باشیم. سدسازی در ایران در حالی صورت می گیرد که بسیاری از دریاچه ها و تالاب ها در ایران تماماً یا به صورت برگشت ناپذیر خشک شده اند، به نظر کارشناسان بی طرف میحط زیست منطقه ای و جهانی مهمترین علت خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها در ایران سدسازی بدون حساب و کتاب و بدون در نظر گرفتن نتایج محیط زیست منطقه می باشد. در همین راستا دریاچه اورمیه که اکنون بنا به آمار دولتی حدود 70% از ان خشک شده است جزء مهمترین نشانه های تخریب و مضرات سدسازی در ایران می باشد که فاجعه زیست محیطی قرن را رقم زده است. بر روی دریاچه اورمیه بیش از 70 سد ساخته شده است که با سدسازی های صورت گرفته و به سبب عدم درنظرگیری حق آبه دریاچه اورمیه امروزه وضعیت دریاچه به صورت بحرانی قابل شهود نمایان شده است. این در حالیکه می باشد که دولت ایران مهمترین علت خشک شدن دریاچه اورمیه را به تغییراقلیمی، کاهش بارازن و مسائل مرتبط رجوع می کند، در حالیکه کارشناسان بی طرف محیط زیست در کنار سدسازی مهمترین علت خشک شدن دریاچه اورمیه را توسعه سطح زیرکشت طی 30 سال گذشته به 2 برابر را معرفی می کنند.
بر اساس آخرین آمار دولت ایران اکنون حدود 1.321 سد در ایران ساخته شده است، در زیر لیست آمار سدهای ساخته شده به تفکیک استان جمع آوری و ارائه گردیده است.