۱۳۹۱/۰۹/۲۰

بدلیل خشک شدن دریاچه اورمیه 40 روستای آزربایجان خالی از سکنه شد

رفته رفته با خشک شدن کامل دریاچه اورمیه این نگین آزربایجان تیترهائی نظیر تیتر روزنامه بهار را بیشتر خواهیم دید.
البته شاید برای امروز تیتر خالی شدن 40 روستای آزربایجان به سبب خشک شدن دریاچه اورمیه برای بسیاری از انسانها معنائی را نداشته باشد ولی دور نیست آن روزهائی که تیترهائی اینچنیبی را در روزنامه های ایران و دنیا خواهیم دید:
به سب خشک شدن دریاچه اورمیه 6 میلیون انسان ملزم به کوچ اجباری
به سب خشک شدن دریاچه اورمیه بادهای نمکی و گردبادهای شنی شروع به وزیدن کرده
به سب خشک شدن دریاچه اورمیه کشاورزی آزربایجان تماماً خاموش شد
به سب خشک شدن دریاچه اورمیه بافت دمگرافی آزربایجان در معرض خطر
به سب خشک شدن دریاچه اورمیه: آزربایجان جنوبی محو گردید
به سب خشک شدن دریاچه اورمیه انواع سرطانهای پوستی، گوارشی، تنفسی و ... در آزربایجان شایع شده
به سب خشک شدن دریاچه اورمیه ضربه مهلکی بر تن ضعیف اقتصاد آزربایجان وارد شد
به سب خشک شدن دریاچه اورمیه بزگترین کوچ اجباری تاریخ به سبب بی عرضگی مسئولین دولت ایران محقق گشت
به سب خشک شدن دریاچه اورمیه هزاران ترک وطن خود را از دست دادند
به سب خشک شدن دریاچه اورمیه فاجعه زیست محیطی قرن واقعیت یافت
مهمترین حادثه قرن: ملتی بدون دولت سرزمین مادریش را به سبب خشکانیدن دریاچه اورمیه از دست داد
و صدها نمونه تیتر بسیار ناگوارتر را مطمئناً در صورت تداوم خشک شدن دریاچه اورمیه شاهد خواهیم بود.
خبر خالی شدن 40 روستای آزربایجان به علت خشک شدن دریاچه اورمیه از جمله سخنان رئیس سازمان محیط زیست در همایش دریاچه اورمیه، راهکارها و چاره ها بیان گردیده است. نکته قابل توجه مهم در این سخن کاهش شدید تعداد دام های آزربایجان غربی از 14 میلیون راس دام در سال 72 به 4.4 میلیون راس در سال 88 می باشد که خود حکایتی بسیار دارد.