۱۳۹۱/۰۴/۲۱

تصاویر شروع سونامی نمک در دریاچه اورمیه

گروهی از فعالین محیط زیست آزربایجان جنوبی با انتشار اولین تصاویر مرتبط با سونامی نمک  در دریاچه اورمیه یکبار دیگر عمق فاجعه زیست محیطی بوجود آمده را متذکر شدند.
در تصاویر آماتور منتشر شده به خوبی شروع طوفان های نمک در دریاچه اورمیه و محیط اطراف دیده می شود.
طی روزها گذشته چندین نماینده اورمیه نیز در مورد شروع سونامی نمک در شهرای آزربایجان جنوبی خبر داده و خاوستار رسیدگی مجلس ایران شدند.
اصطلاح سونامی نمک برای طوفان های نمک برخواسته از بستر خشک و نمک اندود دریاچه اورمیه استفاده می شود. . این طوفان ها، نمک به جای مانده از دریاچه اورمیه خشک شده را به زمین های کشاورزی و مراتع اطراف می برند و از سوی دیگر باعث بیماری های تنفسی برای حاشیه نشینان دریاچه اورمیه می شوند.
علت اصلی خشکانیده شدن دریاچه اورمیه ساخت سدهای بی حساب و کتاب، نادیده گرفتن حق آبه دریاچه اورمیه، مدیریت غلط منابع آبی، سیستم آبیاری قدیمی و ... می باشد.