۱۳۹۰/۰۸/۱۰

دریاچه اورمیه موضوع بحث پارلمان سوئد

دریاچه اورمیه موضوع بحث پارلمان سوئد
بر اساس یک لایحه پیشنهادی توسط خانم بودیل سبالوس نماینده حزب سبز در پارلمان از دولت سوئد درخواست میشود با دولت ایران در مورد محیط زیست به مذاکره بپردازد. در این لایحه بطور عموم به وضعیت اسف بار حقوق انسانی و بطور مشخص به وضعیت فاجعه بار دریاچه اورمیه و پیامدهای ناشی از خشک شدن آن اشاره میشود. حزب سبز سومین قدرت سیاسی در پارلمان سوئد میباشد و آقای عیواض مدبر نماینده حزب سبز در شورای شهر آرلو/مالمو و عضو جمعیت آزر در تهیه و تدوین اسناد مربوط به  دریاچه اورمیه و نا آرامیهای اخیر در رابطه با خشک شدن دریاچه اورمیه با سایر اعضای حزب سبز همکاری گسترده داشته است. اصل سند را به زبان سوئدی میتوان در لینک زیر مشاهده کرد.
به زبان سوئدی:
http://tinyurl.com/3bv2rto
منبع خبر:
http://tinyurl.com/3r7vj7y