۱۳۹۰/۰۳/۰۹

ارتفاع سطح آب دریاچه اورمیه دوباره کاهش بافت

بر اساس آخرین مشاهده ی منتشر شده مربوط به ابتدای خرداد سال جاری، ارتفاع سطح آب دریاچه ی ارومیه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 105 سانتی متر کاهش یافته است.  بر اساس این سنجش که بر مبنای اندازه گیری ماهواره ای صورت گرفته است اختلاف ارتفاع سطح آب که سال گذشته از میانگین نه ساله (TOPEX/POSEIDON 9  year mean level) مقدار -5.22 بوده است، در آغاز خرداد سال جاری به -6.17 کاهش یافته است.
ارتفاع سطح آب نسبت به ابتدای فروردین ماه امسال حدود نیم متر و نسبت به ابتدای اردیبهشت ماه حدود 80 سانتی متر کاهش را نشان می دهد که به نظر می رسد این امر بیشتر به دلیل تغییرات فصلی ارتفاع سطح آب دریاچه باشد.
در صورت مقایسه تصاویر فضایی مربوط به دو تاریخ مورد نظر، یعنی ابتدای خرداد سال گذشته و ابتدای خرداد سال جاری، به ترتیب 22 می 2010 و 24 می 2011 اختلاف مساحت دارای آب بر اساس خروجی تصویر (Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)) به صورت مقابل خواهد بود. مناطق قرمز رنگ نقاطی را نشان می دهد که سال گذشته به رنگ آبی بوده است اما امسال در تصویر مورد نظر دیگر رنگ آبی ندارند. مقایسه مساحت تصویر زیر با تصویر دریاچه در سال 2010 نشان می دهد که مساحت دریاچه در ابتدای خرداد امسال نسبت به سال گذشته حدود ده درصد کاهش یافته است.
برای دیدن تصویر بزرگتر روی عکس کلیک کنید.
منبع گزارشات: http://tinyurl.com/2amgdtr
منبع نوشته: http://tinyurl.com/3rg7mjg