۱۳۹۲/۱۱/۱۰

رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران گفت: دریاچه اورمیه تا 3 سال خشک میشود

اومود اورمولو
بر اساس گفته های کیومرث یزدان پناه طرح ها و برنامه هائی که هر روزه به اشکال مختلف مطرح میشوند هیچ کدام پاسخگوی احیاء دریاچه اورمیه نیست، چرا که یکی از اقدامات لازم تخریب 1 یا 2 سد بزرگ در مسیر ورودی دریاچه اورمیه می باشد که این اقدام نیز توسط دولت به عناوین مختلف صورت نخواهد پذیرفت.
بنا به گفته های رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران عوامل انسانی از جلمه کاربری های صنعتی، مسکونی، کشاورزی که در مسیر دریاچه اورمیه ایجاد شده مشکلاتی برای دریاچه اورمیه ایجاد کرده اند.
سخن از تخریب سدهای حول دریاچه اورمیه در حالی صورت می گیرد که احمد علی کیخا معاون سازمان محیط زیست چند روز پیش در مصاحبه‌ای سدهائی که ضررشان بیشتر از منفعتشان برای محیط زیست باشد تخریب میشود، حال باید دید مثل دیگر سخنان دولت ایران تنها پروپاگاندای دولتی هست یا تحقق خواهد یافت. تاکنون که در قبال خشک شدن بیش از 85% دریاچه اورمیه دولت ایران کوچکترین قدمی در مورد احیاء دریاچه اورمیه برنداشته حتی چند روز مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آزربایجان غربی آقای کیومرث دانشجو از بی حاصلی همایش های متنوع در خصوص دریاچه اورمیه انتقاد کرده بود و یاد آور شده بود تشکیل همایش های مختلف که به سرانجام عملی، علمی و اجرائی برای دریاچه اورمیه نگردد حاصلی برای دریاچه اورمیه نخواهد داشت.
بر اساس نظر کارشناسان بی طرف آب و محیط زیست دریاچه اورمیه بر اثر سیاست های سدسازی دولت ایران در حوضه دریاچه اورمیه خشک گردیده است.