۱۳۹۱/۱۰/۱۷

کاهش 30% مساحت دریاچه اورمیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای ژانویه 2013

بر اساس جدیدترین تصاویر ماهواره ای از دریاچه اورمیه بار دیگر وضعیت بغرنج نیگن آزربایجان جنوبی بارزتر گردیده است که تحقق کنفرانس ها، سخنان تبلیغاتی دولتی و .. کوچکترین تاثیری در روند خشک شدن دریاچه اورمیه نداشته که هیچ بلکه تصاویر ماهواره ای جدید حاکی از کاهش 30% مساحت دریاچه اورمیه می باشد.
بر اساس آمار رسمی موجود مساحت دریاچه اورمیه که در ژانویه 2009 حدود 5000 کیلومتر مربع بیان گردیده بر اساس تصاویر ماهواره ای جدید ارائه شده در ژانویه 2013 مساحت دریاچه اورمیه به 3500 کیلومتر مربع تقلیل یافته است که با حساب سرانگشتی می توان کاهش 30% مساحت دریاچه اورمیه را بدست آورد. کاهش 1500 کیلومتر دریاچه اورمیه دقیقاً نشان از تسریع روند خشک شدن دریاچه اورمیه می باشد، در حالیکه دولت ایران نقش نظاره گر را در این فاجعه زیست محیطی بازی می کند.
شرایط نامطلوب دریاچه اورمیه در حالی می باشد که دولت ایران طی هفته های گذشته اقدام به برگزاری کنفرانسی نمادین و تبلیغاتی برای به اصطلاح نجات دریاچه اورمیه کرده بود و هنوز هم که هنوز هست از نتایج به اصطلاح این کنفرانس نجات دریاچه اورمیه چیزی عیاد دریاچه اورمیه نگشته است مگر 1500 کیلومتر صحرای نمک.
بنا به نظر کارشناسان بی طرف جهانی و منطقه ای مهمترین عامل خشکانده شدن دریاچه اورمیه ساخت سدها بدون در نطر گرفتن حق آب دریاچه اورمیه، افزایش زمین سطح زیر کشت به دو برابر سط 33 سال گذشته، عدم مدیریت صحیح منابع آبی، سیستم آبیاری کشاورزی قدیمی و ...بیان می شود. با خشک شدن دریاچه اورمیه مفهومی به نام آزربایجان جنوبی خارجی وجود نخواهد داشت و بزرگترین کوچ اجباری جهان ناشی از فاجعه زیست محیطی نیز تحقق خواهد یافت.