۱۳۹۱/۰۵/۲۷

خشک شدن دریاچه اورمیه سبب متصل شدن جزایر بهم شد

بالاخره جزایر بخش جنوبی دریاچه اورمیه به علت خشک شدن بیش از حد دریاچه بهم متصل شده و مبدل به جزیره ای بزرگ نمکی شدند.
تصویر شماره 1 مربوط به وضعیت دریاچه اورمیه در 25 مرداد 1391 می باشد، که به مانند تصاویر ماههای گذشته نشان دهنده وضعیت نگران کننده دریاچه اورمیه می باشد.
همانطور که در تصویر مذکور مشاهده می کنید جزایر بخش جنوبی دریاچه اورمیه به علت از دست دادن آب بیش از حد به هم نزدیک شده و جزایر متصل به هم نمکی را تشکیل داده اند.
اتصال جزایر جنوب دریاچه اورمیه در تصاویر NDVI نیز به وضوح قابل روئیت می باشد، متصل شدن جزایر جنوبی دریاچه اورمیه به هم برای اولین باری می باشد که صورت می گیرد و نشان از عمق خشک شدن دریاچه می باشد. بی شک با ادامه این روند خشکهای بزرگی را در بخش های جنوبی دریاچه اورمیه شاهد خواهیم بود.
دو تصویر زیر نیز مربوط به سالهای 1390 و 1387 می باشد و خود گواه جدائی جزایر جنوبی دریاچه اورمیه در سالهای گذشته و متصل شدنشان در امروز می باشد.
متاسفانه دولت ایران تاکنون کوچکترین قدمی در راه احیای دریاچه اورمیه برنداشته است، و گوئی دریاچه اورمیه را با دست خود می خشکاند. علارغم هشدار کارشناسان بی طرف جهانی، منطقه ای و داخلی در مورد تسریع روند خشک شدن دریاچه اورمیه هنوز هم شاهد انداختن توپ تسوط دستگاههای مسئول و ذیربط به زمین های دیگر می باشیم. 
در حالیکه دریاچه اورمیه در حال خشک شدن می باشد هر روز طرحی کذائی از سوی مسئولین ذیربط ارائه می گردد، روزی بارورسازی ابرها، انتقال آب از دریای خزر، انتقال آب از رود آراز، در آخرین مورد نیز دست یاری به سمت برادران تنی دولت یعنی ارمنستان عزیز حواله شده است.
به نظر می رسد مسئولین در حال کشتن وقت اند، اگر بدین صورت نبود تا به حال کوچکترین قدمی برای احیای دریاچه اورمیه صورت می گرفت. 
به نظر بسیاری از کارشناسان محیط زیست جهانی مدیریت غلط منابع آبی، ساخت سدهای متعدد بدون در نظر گرفتن حق آب دریاچه اورمیه، سیستم آبیاری قدیمی، کاهش باران، دوبرابر شدن زمین های سطح کشت و ... بیان می گردد.
دریاچه اورمیه به بیش از 20 میلیارد مترمکعب نیز آب نیاز دارد که به نظر بسیاری از کارشناسان تنها راه نجات و احیای دریاچه اورمیه گشودن حق آب از سدهای متعدد ساخته شده بر روی حوزه آبی دریاچه اورمیه می باشد. 
منبع تصاویر و برداشت آزادی از نوشته:
http://tinyurl.com/bp66r8m