۱۳۸۹/۱۱/۲۸

طرح گرافیکی در رابطه با پارک ملی دریاچه اورمیه و وضعیت خشک شدن آن

یکی از کارهای ارزشمند هنرمندان ترک در رابطه با وضعیت زیست میحیطی وخیم دریاچه اورمیه که رو به موت می باشد
به زبان ترکی روی طرح نوشته شده که آی الله نه اولور قورتارماسین ...یعنی چه می شود که ای خدا تمام نشود