۱۳۸۹/۱۱/۲۴

چه کسی پارک ملی دریاچه اورمیه را خشک کرد؟

دو نمودار زیر روند متوسط بارندگی اندازه گیری شده دو ایستگاه تبریز و شهر اورمیه و روند کاهش ارتفاع سطح آب دریاچه اورمیه را برای سال های 1349 تا 1383 نشان می دهد. 
از منظر بلندمدت هر دو سری زمانی روند کاهشی دارند که ضریب مرتبط برای بارندگی بیشتر است. خطوط آبی در نمودار بالا نشان می دهد که احتمالا چطور ارتفاع سطح آب دریاچه اورمیه از نوسانات بارندگی متاثر می شود. دو خط مشکی را با هم مقایسه کنید. همانطور که می بینید میزان بارندگی برای دو خط مشکی پررنگ برابر است اما سطح آب دریاچه ارومیه در سال 2001 حدود دو متر کمتر از سال 1990 است که میزان بارندگی برابری با 2001 دارد. به عبارتی این مقایسه می تواند نشان بدهد که شرایط فعلی دریاچه ی اورمیه ممکن است دیگر با بارندگی قابل جبران نباشد.
در دوره ی ده ساله ای که ارتفاع سطح آب در حال کاهش بوده است بارندگی در منطقه نیز به میزان قابل توجهی کم بوده است و آن را با مساحت های نارنجی مشخص کرده ام. حال سوال کلیدی اینجا است که چه میزان از این کاهش سطح آب می تواند به سبب بروز خشکسالی باشد؟
منبع
http://tinyurl.com/4gbt4uq