۱۳۹۲/۰۸/۰۸

پیامدهای بوم شناختى سدسازی

تغییر در بالادست رودخانه تا مخزن
1-  تغییر در حجم آب؛
2- تغییر در ریخت شناسی رودخانه، بستر و كناره ها از بابت افزایش حجم آب و نیز رسوب گذاری؛
3-  كاهش زیستگاه های كناررودخانه ای، رودخانه ای و تنوع زیستی در بالادست رودخانه؛
تغییر درمحل مخزن و دریاچه
1-  از میان رفتن و حذف اراضی زراعی و باغی و جنگل ها و مراتع و تپه های مشرف به رودخانه و دره های اطراف در اثر زیرآب رفتن و تبدیل به دریاچه؛
2-  تغییر كیفیت آب در اثر تبخیر و شور شدن، یكجا ماندن و خوراك وری  eutrophication؛
3- حذف زیستگاه های رودخانه ای و كناررودخانه ای و تنوع زیستى در محل مخزن؛
4- از میان رفتن روستاها و جوامع بومى با خرده فرهنگ هاى كمیاب در مخزن و نیز دره ها و تپه های مشرف به رودخانه؛
5- زیرآب رفتن نقاط تاریخی و میراث فرهنگی؛
6- زیرآب رفتن میراث دیداری و زیبایی های طبیعی. 
تغییر در پایین دست رودخانه
1- تغییر در میزان جریان، توزیع زمانی جریان، نوسانات طبیعی جریان آّب؛
2-  تغییردر ریخت شناسی رودخانه از بابت كاهش جریان؛
3- تغییر در كیفیت آب رودخانه درپایین دست؛
4- كاهش زیستگاه های كنار رودخانه ای، رودخانه ای و تنوع زیستی در ساحل پائین دست و سیلاب دشت؛
5- اثرگذارى بر جوامع بومى پائین دست كه معیشت شان به طرق گوناگون با رودخانه پیوند دارد.
ماخذ: رودهاى خاموش، پیامدهاى زیست محیطى سدهاى بزرگ، نشر علم و ادب. چاپ دانشگاه تهران