۱۳۹۱/۰۳/۲۶

نمودار تغییرات تراز آبی دریاچه اورمیه

نمودار فوق بر روی پانل سازمان آب شهر اورمیه و از سوی مسئولان دولتی ایران قرار گرفته  است، همانطور که ملاحظه می کنید نمودار مرتبط با تراز آبی دریاچه اورمیه طی دورههای زمانی 1344 تا 06/08/1390 می باشد. 
همانطور که بر روی نمودار ملاحظه می کنید پروسه تغییر سطح آب دریاچه اورمیه طی سالهای گذشته روند محسوسی داشته است به طوریکه طی 10 الی 15 سال گذشته هر انسانی که فاقد کوچکترین اطلاع در مورد منابع آبی باشد به خوبی می تواند از سیر نزولی از دست دادن آب دریاچه اورمیه باخبر شود. ولی چرا تاکنون مسئولان دولتی کوچکترین قدیمی در راه احیای این نگین آزربایجان و ملت ترک برنداشته اند خود جای بسی تامل می باشد.
بر اساس بسیاری از تحقیقات داخلی و خارجی بی طرف سیر نزولی کاهش سطح آب دریاچه اورمیه از 10 الی 15 سال پیش مشخص بوده است و حتی بر اساس کارشناسان بی طرف داخلی و خارجی تحقیقاتی مبنی بر خشک شدن دریاچه اورمیه طی سال 2020 نیز از سوی محققین داخلی منتشر شده است که این محققین محیط زیست به طور صریح با ادامه این روند از خشک شدن دریاچه اورمیه تا سال 2020 خبر داده اند. 
با خشکانیده شدن دریاچه اورمیه بدون کوچکترین شبهه ای آزربایجان جنوبی محو خواهد شد، انواع سرطانها، بیماری های پوستی، بیماریهای ریوی، بیماری های تنفسی، گرمی آب و هوا، طوفانهای نمک، هوای سمی و هزاران هزار بلا گریبانگیر ملت ترک و وطن آزربایجانی خواهد شد. 
به گفته بسیاری از محققین بی طرف داخلی و خارجی تنها راه نجات دریاچه اورمیه فقط و فقط جاری شدن مقداری آب به طور پیوسته از سوی سدهای ایجاد شده بر روی دریاچه اورمیه می باشد. بر اساس داده های دولت ایران طی 3 سال گذشته حوضه آبریز دریاچه اورمیه سال پرآب و پربارانی را سپری کرده این درحالی می باشد که روند نزولی کاهش آب دریاچه اورمیه به طور پیوسته ادامه دار بوده و خواهد بود.