۱۳۹۰/۱۰/۲۰

وضعیت دریاچه اورمیه در 30 دسامبر سال 2011

همانطور که مشاهده می کنید تصویر فوق نشان دهنده وضعیت دریاچه اورمیه در تاریخ 31 دسامبر سال 2011 می باشد.
تصویر فوق به خوبی نشان دهنده وضعیت وخیم دریاچه اورمیه این نگین آزربایجان می باشد، که تاکنون قدمی در راه احیای دریاچه اورمیه از سوی مسئولین امر برداشته نشده است و دریاچه اورمیه همچنان روز به روز در حال از دست دادن سطح ارتفاع آب خود می باشد. 
بخش های جنوبی دریاچه اورمیه به شدت در حال از دست دادن آب خود می باشند و این روند تا بخش های نزدیک پل میان گذر دریاچه اورمیه ادامه دارد.   
اعتراضات وسیعی در سال 2011 در شهرهای اورمیه و تبریز صورت گرفته است که سبب دستگیری بسیاری از دانشجویان و فعالین ترک شد ولی این اعتراضات نیز نتیجه ای نداشته است. دولت ایران در آن هنگام با بیان اینکه چندین میلیارد تومان برای احیای دریاچه اورمیه بودجه تعیین کرده است موفق به خواباندن اعتراضات مردم ترک شد ولی تاکنون که چندین ماه از آن زمان می گذرد و بسیاری از دستگیرشدگان به حکم های متعددی محموک شده اند یک ریال نیز از آن بودجه خیالی محقق نشده است. 
به نظر بسیاری از کارشناسان بی طرف محیط زیست وجود سدهای متعدد در حوضه آب ریز دریاچه اورمیه یکی از عمده علل
خشکیده شده دریاچه اورمیه می باشد.
برای تماشای تصویر در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید
منبع تصویر فوق:
http://tinyurl.com/7shpsj8