۱۳۹۰/۰۹/۰۶

کاهش مساحت دریاچه اورمیه و بی تاثیری بارندگی های اخیر

کاهش مساحت دریاچه اورمیه و بی تاثیری بارندگی های اخیر
بارندگی های اخیر روند کاهش مساحت آب دریاچه اورمیه را کندتر کرده اند ولی تاثیری در متوقف کردن کاهش مساحت دریاچه اورمیه نداشته اند و دریاچه اورمیه به مانند روزها و ماههای اخیر در حال از دست دهی آب خود می باشد. 
تصویر بالا شرایط دریاچه اورمیه را در ششم آذر ماه 1389 با ششم آذرماه 1390 مقایسه کرده و به تصویر می کشد. همانطور که مشاهده می کنید با وجود بارندگی های اخیر مساحت دریاچه اورمیه و ارتفاع سطح آب آن همچنان در حال کاهش است. پسروی آب در بخش غربی و شمالی با وضوح بیشتری قابل مشاهده است.
میزان بارندگی در سال جاری بسیار بیشتر از مقداری است که توسط مدل های اقلیمی برای ایران پیش بینی شده است. حال نکته اینجا است که وقتی شرایط ترسالی قابل توجه که در دهه های گذشته بی سابقه بوده است نتوانسته مانع از روند خشک شدن دریاچه اورمیه شود، اگر در سال های پیش رو با یک دوره ی خشکسالی کوتاه مدت مواجه شویم، آیا سرنوشتی جز مرگ برای دریاچه اورمیه می توان تصور کرد؟