۱۳۹۰/۰۶/۱۷

وضعیت دریاچه اورمیه در ماه سپتامبر

وضعیت دریاچه اورمیه در ماه سپتامبر
تصویر مقابل وضعیت دریاچه اورمیه در سپتامبر سال 2011 می باشد. تصویر گویای وضعیت وخیم نگین آزربایجان و مردم ترک می باشد.
گوئی تصویر نشانگر این می باشد که دریاچه اورمیه به قصد خشکانیده می شود.