۱۳۹۰/۰۴/۲۱

جذب اعتبار توسط برخی دستگاهها به نام حفاظت از درياچه اورميه

رئيس طرح ملي حفاظت از تالابها گفت: برخي دستگاهها با استفاده از رسانه ها و به نام حفاظت از درياچه اورميه (Lake Urmia) فقط به دنبال جذب اعتبارات هستند.
علي نظري دوست در کارگاه رويکرد زيست بومي براي مديريت پايدار تالابها گفت: در طرح حفاظت از درياچه اورميه براي اولين بار سازمان محيط زيست و وزارت نيرو در کنار يکديگر اقدام به برنامه ريزي و تدوين طرح براي حفاظت از درياچه اروميه کرده اند. به گفته وي، چنانچه وزارت نيرو در اجراي همان دغدغه هايي که در هنگام برنامه ريزي براي رساندن آب به درياچه اوذميه دارد را داشته باشد درياچه اوذميه احياء مي شود.
به گفته اين مقام سازمان محيط زيست، همانطور که بارها گفته شده مهمترين راه حل حفظ درياچه اورميه تامين حقابه درياچه اورميه از طريق رودخانه هاي خود حوزه است و طرح انتقال آب از حوزه هاي ديگر به درياچه اروميه آنقدري که روي آن مانور مي دهند در اولويت نيست.
نظري دوست افزود: وزارت جهاد کشاورزي نيز مي تواند با اعلام به کشاورزان از ابتداي فصل زراعي مبني بر اينکه فقط در نصف زمينهاي کشاورزي خود زراعت کنند و آب صرفه جويي شده از اين طريق را به درياچه اورميه اختصاص دهند نقش مهمي در احياء درياچه اورميه (Urmiye Gölü) خواهد داشت.
وي با بيان اينکه استانهاي مختلف کشور همه ساله اعتبارات ميلياردي بابت خشکسالي جذب مي کنند افزود: وزارت کشاورزي از محل همين اعتبارات مي تواند خسارت وارده به کشاورزان که نيمي از زمينهاي خود را بدون کشت باقي مي گذارند ارائه بدهد.
به گفته نظري دوست، بيمه کشاورزان نيز در همين موارد بايستي کاربرد داشته باشد و در حال حاضر که بايستي در آبياري زمينهاي کشاورزي اطراف درياچه اورميه صرفه جويي شود مي توان از محل اعتبارات بيمه به کشاورزان منطقه خسارت داد.
وي با بيان اينکه رسانه ها اگر به صورت تخصصي روي مسائل زيست محيطي کار کنند مي توانند مهمترين اهرم در حفاظت از زيستگاههاي مختلف کشور باشند، افزود: متاسفانه برخي از دستگاهها از عدم آگاهي برخي از خبرنگاران استفاده مي کنند و فقط براي جذب اعتبار با اسم حفاظت و احياء درياچه اورميه (Orumiyeh Lake) براي خود تبليغ مي کنند.
به گفته نظري دوست، منافع محيط زيست توسط رسانه ها بايستي آنقدر در جامعه پررنگ شود که همه مردم حامي مسائل زيست محيطي باشند و منافع خود را در حفاظت از محيط زيست دانسته و ضمانت اجرايي طرح هاي زيست محيطي شوند.
به گفته وي، مهمترين وظيفه رسانه ها در جامعه ايجاد مطالبه و انتظار در ميان مردم از مسئولان و پيگيري طرحهاي حفاظتي محيط زيست است.
منبع خبر:
http://tinyurl.com/63dz7n3